Verksamhetsplanering

Kor i en hage

Nationella mål för livsmedelskedjan finns för att vi ska nå önskade effekter. Målen är en del av verksamhetsstyrningen på nationell nivå och berör samtliga myndigheters verksamhetsplanering. Det finns mål, åtgärder och aktiviteter på olika nivåer, nationellt såväl som regionalt och lokalt.

Myndigheternas verksamhetsplanering

Den nationella kontrollplanen är ett strategiskt verktyg för att alla myndigheter på nationell, regional och lokal nivå ska arbeta på ett samlat och enhetligt sätt. Gemensamma mål och aktiviteter bidrar till det.

Målen och aktiviteterna i kontrollplanen är nationella och samtliga myndigheter berörs av dem i olika utsträckning. De operativa målen och aktiviteterna påverkar även aktörerna som kontrolleras. För att uppnå målen måste de vara en naturlig del i verksamhetsplaneringen hos varje enskild myndighet. Myndigheterna kan även komplettera målen med egna mål och aktiviteter som myndigheter ser behov av inom sitt verksamhetsområde. Det kan till exempel handla om att utveckla den egna verksamheten eller att förstärka kontrollen av en viss typ av företag eller om en specifik del av lagstiftningen följs.

Det finns operativa mål som utgår från nationella effektmål och sådana som utgår från de övergripande nationella målen för livsmedelskedjan. Planerade åtgärder och aktiviteter kan syfta till att uppnå övergripande mål, effektmål eller operativa mål.

Planera för kompetensförsörjning

Utbildning av myndigheternas personal är en del av verksamhetsplaneringen, liksom att ta fram en årlig plan för kompetensförsörjning. Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen ordnar regelbundet utbildningar. I vissa fall är utbildningarna direkt kopplade till ett visst mål i den nationella kontrollplanen.

För myndigheter som bedriver livsmedelskontroll finns ett direkt krav om att upprätta en kompetensförsörjningsplan, se 3 g § LIVSFS 2005:21. Planen ska hållas uppdaterad.

Beredskap och myndighetssamarbete ingår i verksamhetsplaneringen

För att upprätthålla både säkerhet och redlighet genom hela livsmedelskedjan behövs samarbete mellan myndigheterna. Det är av vikt att i verksamhetsplaneringen även planera för oförutsedda händelser. Akuta händelser, till exempel RASFF-ärenden, kommer oftast oväntat. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) är ett rapporteringssystem där alla kontrollmyndigheter inom EU är sammankopplade. Ett RASFF-meddelande skapas när en myndighet har information om att ett livsmedel eller ett foder som är eller kan antas vara osäkert finns på marknaden. I Sverige finns även ett nationellt system för snabba varningar. Det innebär att myndigheterna måste ha beredskap för att kunna bidra aktivt i spårnings- och utredningsarbete. Det gäller så väl utredningar av icke säkra livsmedel eller foder, matförgiftningar eller misstänkt fusk, som smittspårning och bekämpning av zoonoser, epizootier eller växtsjukdomar, där spårningsarbete i hela kedjan är nödvändigt. 

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2024-02-22