Övriga myndigheter i livsmedelskedjan

Övriga myndigheter i livsmedelskedjan

Myndighet/institut och webbplats Områden där kontakt sker
AgriFood Economics Centre
http://www.agrifood.se/ 
Kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet. Samarbete mellan SLU och Lunds universitet.
Arbetsmiljöverket
www.av.se
Zoonotiska smittämnen arbetsmiljön.
Boverket
www.boverket.se
Dricksvatten
CKB- Nationellt kompetenscentrum för miljöpåverkan av användningen av kemiska bekämpningsmedel 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/SLU-Centrum-for-kemiska-bekampningsmedel-i-miljon/om-oss/ 
Bekämpningsmedel i vatten
Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se
Nationellt ansvar för smittskydd (epidemiologi, statistik och mikrobiologi)
Havs- och Vattenmyndigheten
www.havochvatten.se
Landningskontroll av fisk. Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet. Dioxin. 
Kommerskollegiet
www.kommers.se
Utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik, regler, underlätta handelshinder, EU:s gränsåtgärder.
Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Ekologiska livsmedel, märkningsfrågor, marknadsföringsfrågor, WHO-koden.
Kustbevakningen
www.kustbevakningen.se
Landning av fisk. Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet. 
Läkemedelsverket
www.lakemedelsverket.se
Kosttillskott, gränsdragning mellan läkemedel och livsmedel, veterinärmedicinska läkemedel. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.krisinformation.se  Ger allmänheten råd och upplysningar i smittskyddsfrågor, i samband med kris och allvarliga händelser.
Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se
GMO, miljögifter i livsmedel, växtskyddsmedel. 
Skolverket
www.skolverket.se
Utbildning av skolpersonal, kostråd.
SMHI
www.smhi.se
Expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi 
Smittskyddsläkarföreningen www.slf.se/smittskyddslakardforeningen Planerar, leder och organiserar i sin region. Samarbetar med kommuner och andra myndigheter i utbrottsutredningar.
Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se
Nutrition, smittskydd, livsmedelshygien, växtskyddsmedel, WHO-koden. 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
www.ssm.se
Bestrålade livsmedel, mätningar av radioaktiva ämnen i dricksvatten och konsumtionsmjölk. 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
www.swedac.se
Ackreditering av laboratorier, ackreditering och godkännande av kontrollorgan.
Svenska institutet för standarder (SIS) 
www.sis.se
Information om standarder
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
www.sgu.se
Geologi och grundvattenfrågor
Transportstyrelsen
www.transportstyrelsen.se
Ansvarar för transportsystem inom vägtrafik, sjöfart, luftfart, järnväg och tillsyn av exempelvis fartyg 
Senast granskad 2022-10-25