Nationella referenslaboratorier

Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har utsetts till nationella referenslaboratorier (NRL, National Reference Laboratory).

Generellt är Statens veterinärmedicinska anstalt NRL för foder och djur, medan Livsmedelsverket är NRL för livsmedel. I Sverige finns också två referenslaboratorier på gemenskapsnivå (EURL, European Union Reference Laboratory), ett på Livsmedelsverket och ett på SVA. Referenslaboratorierna har utsetts enligt artikel 93 (för EURL) och 100 (för NRL) i förordning (EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll .

Kvalitetssystem för NRL

Laboratorierna är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Både Livsmedelsverket och SVA kan använda flexibel ackreditering, vilket är inskrivet i respektive ackrediteringsomfattning. Det innebär att myndigheterna kan lägga till fler substanser och provtyper inom samma teknikområde utan att en extra inspektion behöver göras.

Uppgifter för nationella referenslaboratorier

Nationella referenslaboratorier på SVA och Livsmedelsverket:

  • Samarbetar med EU referenslaboratorier.
  • Deltar i kurser och provningsjämförelser som anordnas av EURL.
  • Samordnar verksamheten vid de officiella laboratorierna i syfte att harmonisera och förbättra analysmetoderna.
  • Vid behov organiserar provningsjämförelser till officiella och andra relevanta laboratorier, följer upp resultaten samt informerar behöriga myndigheter om resultaten och uppföljningen.
  • Förmedlar relevant information från EURL till officiella och andra relevanta laboratorier.
  • Ger vetenskapligt och tekniskt stöd till behöriga myndigheter samt laboratorier.
  • Bistår nationella myndigheter vid utredning av utbrott.
  • Vid behov anordnar kurser till berörda laboratorier.

Handlingsplan för att se till att NRL följer lagstiftningen

SVA och Livsmedelsverket träffas regelbundet för att diskutera hur man gemensamt säkerställer att kraven i EU-lagstiftningen uppfylls (artikel 101.1 och 100.2  i förordning (EU) nr 625/2017).

En sammanställning över EURL och NRL finns på EU-kommissionens hemsida.

Senast granskad 2023-11-21