Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) ansvarar för kontrollen av livsmedel, djurskydd, foder och animaliska biprodukter inom de flesta delar av Sveriges försvar.

Om FIHM

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) ansvarar för den offentliga kontrollen av livsmedel, djurskydd, foder och animaliska biprodukter inom Försvarsmakten. FIHM ansvarar även för kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter inom Försvarets materielverk samt för livsmedelskontroll vid Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt. FIHM ansvarar också för tillsynen över miljö- och hälsoskydd, hälso- och sjukvård, tandvård, strålskydd och smittskydd vid en eller flera av dessa myndigheter inom försvarssektorn.

Organisation

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har sitt huvudkontor i Stockholm. Försvarsinspektören utses av regeringen och har till sitt stöd en tillsynsavdelning som omfattar miljöjurist, hälso- och sjukvårdsinspektörer, djurskyddsinspektör, livsmedelsinspektörer samt miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Organisatoriskt är FIHM en enhet inom Försvarsmaktens högkvarter. I administrativa och organisatoriska frågor är FIHM underställd Försvarsmaktens överbefälhavare. När FIHM utövar sin kontrollfunktion är myndigheten dock inte underställd överbefälhavaren utan lyder istället direkt under Försvarsdepartementet.

Mer om uppdraget

FIHM bedriver kontrollverksamhet i hela landet och även utomlands där Försvarsmakten verkar.

FIHM utför en planerad livsmedelskontroll utifrån riskklassning av registrerade kontrollobjekt. Kontrollobjekten består av restauranger, mässar, livsmedelsverksamhet i fält, ombord på fartyg och flyg, samt av dricksvattenverk och distributionsanläggningar.

FIHM bedriver även en planerad djurskyddskontroll utifrån riskklassning av registrerade kontrollobjekt, vilka innefattar hundhållning, hunduppfödning, hästhållning och försöksdjursverksamhet.

Förutom planerade kontroller hanterar FIHM inkommande ärenden i form av bland annat anmälningar, klagomål, avvikelserapporteringar, förfrågningar och remisser.

Mer information

Vill du ha mer information om FIHM, klicka på myndighetens logotyp längst ner på sidan.

Senast granskad 2024-05-02