Kontrollen inom särskilda områden

Livsmedel

Vissa områden omnämns särskilt i förordning (EU) 2017/625 eller omfattas av nationell lagstiftning. Till exempel kontroll av skydd av geografiska beteckningar, kontroll av importerade livsmedel som inte gränskontrolleras och kontroll av Sveriges salmonellagarantier. Här beskrivs hur den kontrollen går till.

Kontrollen av till exempel tillsatser, aromer och processhjälpmedel, närings- och hälsopåståenden, produktion och märkning av livsmedel som är garanterade traditionella specialiteteter, produkter med geografiska beteckningar eller ursprungsmärkning samt produkter med nyckelhålsmärkning är vanligen en integrerad del av den planerade riskbaserade anläggningskontrollen.

I vissa fall skiljer sig ansvarsfördelningen eller kontrollen åt från det generella. Dessa områden beskrivs särskilt i följande avsnitt. Här beskrivs även kontrollen av Sveriges salmonellagarantier och de särskilda provtagningsprogram som Livsmedelsverket ansvarar för.

Bestrålade livsmedel

Det finns för närvarande (november 2021) ingen anläggning i Sverige som är godkänd för bestrålning av livsmedel. Analyser för att påvisa om livsmedel behandlats med joniserande strålning görs enbart för att upprätthålla kompetensen av analysmetoden.

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Kontrollerna, som genomförs i projektform, leds av Livsmedelsverket och genomförs i samarbete med de kommunala kontrollmyndigheterna. Vart tredje år genomförs projekt för att kontrollera förekomsten av GMO i livsmedel. Provtagning och analys genomförs både med avseende på godkända och icke-godkända GMO. Utöver de nationella provtagningsprojekten kan myndigheterna initiera egna kontroller. Läs mer om kontrollen av GMO på Kontrollwiki. Informationen kompletterar EU:s förordningar och rekommendationer om kontroll av genetiskt modifierade livsmedel och foder, kontroll av spårbarhet och märkning samt provtagning och analys av GMO.

Kontroll för att upptäcka och motverka bedrägliga eller vilseledande ageranden

Som en del av planerad offentlig kontroll i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan utförs kontroll för att identifiera eventuella avsiktliga överträdelser som begås genom bedrägligt eller vilseledande agerande.

Exempel på bedrägliga tillvägagångssätt som kan leda till avsiktliga överträdelser kan vara:

 • Utspädning: En process där en dyr ingrediens eller ämne späds ut mot en ingrediens med ett lägre värde.
 • Substitution: En process där ingredienser, näringsämnen, livsmedel eller delar av ett livsmedel byts ut mot en helt annan eller billigare variant.
 • Dölja/kamouflera: En process där en ingrediens av låg kvalitet döljs eller kamoufleras.
 • Otillåten berikning: En process där okända och/eller odeklarerade ämnen tillsätts för att förbättra livsmedlets, kvalitet och/eller egenskaper.
 • Förfalskning: Förfalskning av handelsdokument, följesedlar, fakturor och andra dokument som medföljer eller är kopplade till ett livsmedel.
 • Felaktig livsmedelsinformation: Falska påståenden eller förvanskning av livsmedelsinformation.
 • Gråa- och svarta marknader samt förfalskning: Produktion av falska livsmedel och försäljning av stulna livsmedel. Försäljning och utsläppande av livsmedel på marknaden utanför den del av livsmedelskedjan som står under kontroll av myndigheter.

Kontroll av importerade livsmedel och restriktionsvaror

Kontrollen av importerade livsmedel består dels av gränskontroll. Utöver den finns även de två kontroller som beskrivs i detalj nedan, nämligen kontroll i leden efter gränskontrollen och kontroll av sådana importerade livsmedel som inte gränskontrolleras.

Kontroll efter gränskontrollen

I leden efter gränskontrollen kan kommunala myndigheter eller Livsmedelsverket kontrollera att restriktionsvaror, det vill säga livsmedel och köksredskap som omfattas av krav på gränskontroll, verkligen har gränskontrollerats. Det görs genom att kontrollera att det finns ett godkännandebeslut från gränskontrollen.

Illegal import av livsmedel kan upptäckas i gränskontroll eller i senare led i kontrollkedjan. Livsmedelsverket fattar beslut i sådana ärenden i samverkan med den behöriga myndigheten för anläggningen där varan befinner sig.

Kontroll av importerade livsmedel som inte gränskontrolleras

Ansvar för att kontrollera efterlevnad av importlagstiftning av varor som inte omfattas av gräns­kontrollen ligger på kommunala myndigheter eller Livsmedelsverket. Det handlar till exempel om dokumentkontroll och viss provtagning av mandlar från USA och stickprovsmässig kontroll av så kallade privatintyg till sammansatta livsmedel som är undantagna gränskontroll. Kommunerna kan också kontrollera att importförbjudna animaliska och vegetabiliska livsmedel inte kommer in på marknaden. Hur denna kontroll ska gå till finns information om i Kontrollwiki.

Kontroller i samband med slakt

Livsmedelsverkets officiella veterinärer (OV) och assistenter utför kontroller i samband med slakt enligt förordning (EU) 2019/624 om offentlig kontroll av produktion av kött. Kontrollerna omfattar besiktning av det levande djuret före slakt och besiktning av köttet efter slakt samt kontroll av djurskydd.

Kontroll av djurskydd innebär att OV kontrollerar djurens hälsotillstånd när de anländer till slakteriet, att de bedövas och avlivas på rätt sätt samt att de i övrigt hanteras i enlighet med djurskyddslag­stiftningen. I Sverige är det inte tillåtet att slakta djur som inte först bedövats.

Material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial) 

Livsmedelsverket är central myndighet för området med ansvar att vägleda och samordna kontrollen. Länsstyrelserna har motsvarande samordningsansvar inom länen. Revision av kontrollen av området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska ske på samma sätt som övrig kontroll i livsmedelskedjan.

Kommunerna har ansvaret för att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när det gäller företag som bedriver tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Motsvarande kontroll vid livsmedelsanläggningar, som utöver livsmedelsverksamhet även tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial, utförs av de kontrollmyndigheter som idag ansvarar för den ordinarie livsmedelskontrollen vid anläggningarna.

Kontrollansvaret för livsmedelsföretagares användning av material i kontakt med livsmedel delas av samtliga myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretag. Kontrollen är en integrerad del av ordinarie kontrollen.

Kontroll av importerade produkter som omfattas av EU-lagstiftningen sker vid gränskontrollstationerna och är en del av importkontrollen.

Det centrala ansvaret för kontroll av att material inte förstör miljön faller, enligt miljötillsynsförordningen (2011:13), också inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Salmonellagarantier

Sändningar med kött, inklusive malet kött av nöt, gris och fjäderfä samt ägg som är avsedda för den svenska marknaden ska åtföljas av handelsdokument och laboratoriehandlingar som visar att provtagning för analys av salmonella har utförts och att resultatet är negativt. Mottagaren ansvarar för att dokumentera alla sändningar som kommer från andra EU-länder och att kontrollera handlingarna. Sändningar som kommer från länder utanför EU kontrolleras vid gränskontroll­stationerna.

Reglerna om salmonellagarantierna finns i förordning (EG) nr 853/2004 och kompletteras av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel av animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen. I förordning (EG) nr 1688/2005 finns bestämmelser om provtagning och analys samt förlagor till handelsdokument och intyg. Mer information om de särskilda salmonellagarantierna finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

I den offentliga kontrollen av företag som köper produkter direkt från andra EU-länder ingår att kontrollera att företagen har fungerande rutiner för att dokumentera alla sändningar de mottagit och att kontrollera att salmonellagarantierna uppfylls, innan produkterna säljs vidare eller används i den egna produktionen. 

Skyddade beteckningar och ursprungsmärkning av jordbruksprodukter och livsmedel

Skyddade beteckningar inkluderar Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), Skyddad geografisk beteckning (SGB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS). Reglerna kring skyddade beteckningar är till för att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel att informera konsumenterna om produkternas och livsmedlens egenskaper och särskilda kvalitéer. Ursprungsmärkning är bara obligatoriskt för ett fåtal livsmedel. Det krävs i de flesta fall bara om konsumenten kan bli vilseledd när uppgiften saknas. Kontrollen utförs av kommunerna, Livsmedelsverket och Länsstyrelserna och är en integrerad del av den planerade kontrollen av livsmedelsanläggningar. Ibland sker kontrollen i projektform och kan initieras efter tips från intresseorganisationer, till exempel vid misstankar om oriktig hantering eller märkning. Läs mer om skyddade beteckningar och ursprungsmärkning på Livsmedelsverkets webbplats.

Särskilda kontrollprogram

Livsmedelsverket ansvarar för kontroll och övervakning enligt särskilda provtagningsprogram. Programmen regleras i EU-förordningar, EU-direktiv och i nationell lagstiftning. Provtagningsprogrammen avser kontroll av livsmedel. Prover tas ut i primärproduktionen, vid slakterier, hos grossister och i butiker samt vid gränskontrollstationerna. Tvåskaliga blötdjur och sjöpung kontrolleras innan upptagning ur havet.

Livsmedelsverket koordinerar följande provtagningsprogram, baserade på EU -och nationella regler:

 • Restsubstanser (läkemedel och otillåtna ämnen) i levande djur och produkter av animaliskt ursprung
 • Kontaminanter i livsmedel- EU-förordning 2022/931 och 2022/932
 • Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier och i vissa produkter av animaliskt ursprung
 • Främmande ämnen i vegetabilier och i vissa produkter av animaliskt ursprung
 • Salmonella i produkter av animaliskt ursprung
 • Cesium i ren
 • Algtoxiner och bakterier i tvåskaliga blötdjur och sjöpung samt av toxinproducerande alger i havsvatten (musselkontroll)
 • Olivolja

Kontrollen omfattar svensktillverkade livsmedel, varor från andra EU-länder och varor som kommer från länder utanför EU. Förekomsten av otillåtna ämnen och att gränsvärdena för tillåtna ämnen inte överskrids kontrolleras. Syftet är att se till att eventuella resthalter i livsmedlen inte överskrider acceptabla nivåer (gränsvärden) och att livsmedlen inte innehåller otillåtna ämnen. Upptäcks otillåtna ämnen eller halter som överskrider gränsvärden inleds utredningar och produkterna kan stoppas för vidare försäljning. Enligt livsmedelslagen (2006:804) får sådana livsmedel inte släppas ut på marknaden, men en bedömning av hälsoriskerna och andra risker görs i varje enskilt fall. Åtgärderna genomförs ofta i samarbete med kommunerna eller länsstyrelserna. Om Livsmedelsverket inte är behörig kontrollmyndighet lämnas ärendet över till den kommun eller länsstyrelse som har kontrollansvaret för det specifika företag som berörs av fallet. Hur provtagningen och analyserna ska utföras styrs både av EU-lagstiftning, nationell lagstiftning och särskilda instruktioner.

Resultat från kontrollerna redovisas i Årliga rapporten och rapporteras till EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet Efsa. Särskilda rapporter om resultaten publiceras även på Livsmedelsverkets webbplats.

Senast granskad 2024-04-30