Operativa förutsättningar

EU-lagstiftningen ställer krav som måste följas inom alla kontrollmyndigheter för att den offentliga kontrollen ska få avsedd effekt, det vill säga att bristande efterlevnad av lagstiftningen upptäcks och rättas till. Dessa krav har Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen sammanfattat i fem operativa förutsättningar:  

A. Alla kontrollmyndigheter har en plan för den offentliga kontrollen inom sitt område för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning. 

B. Alla kontrollmyndigheter planerar och utför offentlig kontroll med fokus på de största riskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna. 

C. Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker. 

D. Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka avvikelser från lagstiftningen inom det område man kontrollerar. 

E. Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som upptäcks i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid. Myndigheterna följer sedan upp (verifierar) att avvikelserna åtgärdas. 

Nationella regler om planering och uppföljning

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2024-03-06