Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

SVA´s organisationsscheman

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är expertmyndighet med beredskapsuppdrag.

Om Statensveterinärmedicinska anstalt (SVA)

SVA:s uppgift är att vara Sveriges veterinärmedicinska expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. 

SVA är specialiserad på djurs sjukdomar och smittämnen samt hur de sprids – mellan djur, till människan och i miljön.

Organisation

SVA ligger i Uppsala. Verksamheten är indelad i sju avdelningar, en stab och fyra huvudprocesser. Generaldirektören är chef för SVA och tillsätts av regeringen. Generaldirektören får råd och stöd av medlemmarna i insynsrådet.

Mer om uppdraget

SVA har bland annat ansvar för att utreda smittsamma djursjukdomars – inklusive zoonosers – uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka till att förebygga och bekämpa dessa sjukdomar. Myndigheten ska också upprätthålla en effektiv vaccinberedskap avseende smittsamma djursjukdomar och utföra diagnostik och analyser av zoonoser, zoonotiska smittämnen, epizootiska och övriga anmälningspliktiga sjukdomar hos djur.

Myndigheten har ansvar för att utföra analyser av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder, följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika samt vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium.

SVA ska i första hand utföra de undersökningar och utredningar som Jordbruksverket begär. Dessa ska planeras och genomföras efter samråd med Jordbruksverket. SVA ska om möjligt också med förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär.

SVA bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde.

Mer information

Vill du veta mer om SVA, klicka på myndighetens logotyp längst ner på sidan. Då kommer du direkt till SVA:s webbplats.

Senast granskad 2024-04-30