Utbildning och kompetensförsörjning

Personer i en föreläsningssal

För att kontrollen inom livsmedelskedjan ska vara effektiv och ändamålsenlig måste myndighetens personal ha kompetens som motsvarar myndighetens uppdrag och ansvar. Kompetens behövs för att kunna arbeta på rätt sätt, vid rätt tillfälle och med den lagstiftning som berör ansvarsområdet.

Myndigheternas ansvar för kompetensförsörjning

Bestämmelser om myndigheternas kompetensförsörjning finns i artikel 5.4 i förordning (EU) 2017/625. Varje behörig myndighet ansvarar för att se till att myndigheten och personalen har den kompetens de behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Det omfattar både att identifiera vilka behov man har, kartlägga vilken kompetens som finns i organisationen, identifiera utbildningsbehovet och genomföra eller delta i utbildningar och följa upp resultatet.

Utbildningsbehoven kan identifieras genom kompetensinventeringar, resultat från revisioner eller från utvärdering och analys av myndighetens kontrollplan och genomförda kontroller.

Varje enskild myndighet ansvarar också för att dokumentera kompetensutvecklingsplaner och genomförda utbildningar. Planerna ska utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov.

När kompetensförsörjningsplanen tas fram bör myndigheten bland annat ta hänsyn till de ämnesområden för utbildning som räknas upp i bilaga II till förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. När det gäller slakteripersonal finns särskilda bestämmelser om utbildning i artikel 18.3 i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll samt i artikel 14 och bilaga II till förordning (EU) 2019/624 om offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor.

I 3 g § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om livsmedelskontroll finns bestämmelser om kompetensförsörjningsplaner som riktar sig till myndigheterna inom livsmedelskontrollen. Bestämmelserna kompletterar kraven i EU-lagstiftningen. Kompetensförsörjningsplanen ska innehålla uppgifter om vilken kompetens myndigheten behöver, vilken kompetens man har, behovet av kompetensutveckling och hur myndigheten har tänkt uppfylla kraven på kompetensförsörjning. Hur en kompetensinventering kan genomföras beskrivs i Kontrollwiki.

Livsmedelsverkets, Jordbruksverkets och Kemikalieinspektionens ansvar för nationella utbildningar

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen identifierar vilka utbildningsbehov som finns på nationell nivå. Sedan arrangerar och erbjuder de utbildningar och seminarier inom sina respektive ansvarsområden. Andra möjligheter till fortbildning är bland annat EU-kommissionens utbildningsprogram Better Training for Safer Food (BTSF). De centrala myndigheterna deltar även i andra EU-gemensamma kurser och seminarier samt i olika EU-nätverk för erfarenhetsutbyte.

Livsmedel

För att leda och samordna kontrollen och för att stödja kontrollmyndigheterna erbjuder Livsmedelsverket kurser och seminarier för chefer och inspektörer. Ämnesområdena baseras bland annat på målen i den nationella kontrollplanen, resultat från revisioner, brister som upptäckts vid utvärdering av kontrollen, omvärldsbevakning och ny lagstiftning. I Livsmedelsverkets kurskatalog finns information om aktuella kurser. E-utbildningar finns på en utbildningsportal som nås via inloggning på Livstecknet, Livsmedelsverkets webbplats för myndigheter inom livsmedelskontrollen.

Livsmedelsverket arbetar med en långsiktig utbildnings- och kompetensförsörjning som syftar till att leverera ett kursutbud som tillfredsställer de viktigaste behoven av fortbildning inom livsmedelskontrollen nationellt sett. Merparten av utbildningarna är e-utbildningar. Vid behov kompletteras de med andra utbildningsformer när det är nödvändigt för ett bra lärande.

Foder, animaliska biprodukter, djurhälsa-smittskydd, veterinärmedicinska preparat och restsubstanser, gränskontroll (exklusive livsmedel), ekologisk produktion samt djurskydd

Utbildningsbehov identifieras bland annat i samband med ny eller ändrad lagstiftning och när brister upptäcks vid kalibrering eller verifiering av kontrollens effekt. Utbildning samt informations- och kompetenshöjande insatser i form av bland annat webbutbildningar och seminarier sker annars vid behov och på förfrågan.

De centrala myndigheterna samordnar oftast kompetensutvecklingsåtgärder nationellt men planering sker i samverkan med kontrollmyndigheterna.

Växtskadegörare

Krav på kompetens och expertis för artbestämning när det gäller offentlig kontroll av växtskadegörare finns i direktiv 2000/29/EG (artikel 2.1.i) och direktiv 98/22/EG (bilagan).

Utbildningsbehovet identifieras bland annat i samband med ny lagstiftning och vid kvalitetssäkring av kontrollverksamheten. Det genomförs också regelbundna kompetensinventeringar bland medarbetarna för att säkerställa att rätt kompetens finns.

Vid behov genomförs både externa och interna kurser och utbildningar för att tillgodose rätt kompetens. Jordbruksverket deltar också i kurser och tillfällen till utbyte av erfarenheter i olika internationella forum.

Jordbruksverkets behov av expertis för artbestämning av växtskadegörare tillgodoses genom avtal med externa laboratorier.

För att kontrollen inom växtskyddsmedel ska bli enhetlig och effektiv och för att stärka inspektörernas kunskap inom kontrollområdet erbjuder Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket webbinarier och utbildningar till kommuner och länsstyrelser. En del utbildningar hålls varje år medan andra utbildningar ges i samband med starten av nationella tillsynsprojekt eller vid ny eller ändrad lagstiftning.

Utbildningar och seminarium som Jordbruksverket håller för inspektörer nås
via webbforumet Effektiv Näring. Vägledningsmaterial eller utbildningar och seminarium som Kemikalieinspektionen håller nås via myndighetens webbplats. Dokumentation från Naturvårdsverkets senast genomförda seminarier och konferenser finns på myndighetens webbplats.

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2024-02-22