Kontrolluppdraget

Kontrolluppdraget innebär att de ansvariga kontrollmyndigheterna ska verifiera att företagen följer gällande lagstiftning och att djur och varor uppfyller ställda krav. Kontrollmyndigheterna ska upptäcka och bedöma avvikelser från lagstiftningen och ställa krav på företagen så att avvikelserna åtgärdas. I uppdraget ingår också att att myndigheterna ska granska och vid behov rätta till brister i kontrollverksamheten. 

I förordning (EU) 2017/625 och i nationella föreskrifter finns det bestämmelser som riktar sig till kontrollmyndigheterna. Där ställs exempelvis krav på att den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad. Det innebär att omfattningen av kontrollen ska vara anpassad till vilka risker som finns i olika verksamheter. Kontrollerna ska också genomföras regelbundet och så ofta som det behövs med hänsyn till identifierade risker. I vissa fall är det specificerat direkt i EU-lagstiftningen hur ofta olika slags verksamheter ska kontrolleras. 

Målen är utöver den riskbaserade kontrollen.

Att ge information och service till företag och allmänhet ingår också i myndighetens uppdrag.

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2024-02-22