Kontrolluppdraget

Kontrolluppdraget innebär att de ansvariga myndigheterna ska verifiera att företagen följer lagstiftning och att djur och varor uppfyller ställda krav. Myndigheterna ska upptäcka och bedöma avvikelser från lagstiftningen och ställa krav på att avvikelserna åtgärdas. I uppdraget ingår också att förbättra kontrollverksamheten.

I förordning (EU) 2017/625 och i nationella föreskrifter finns det bestämmelser om hur offentlig kontroller ska utföras. Ett krav är att kontrollen ska vara riskbaserad. Det innebär att omfattningen av kontrollen ska vara anpassad till vilka risker som finns i olika verksamheter. Kontrollerna ska också genomföras regelbundet och så ofta som det behövs. I vissa fall är det specificerat direkt i EU-lagstiftningen hur ofta olika slags verksamheter ska kontrolleras. 

 

Att ge råd, information och service till företag och allmänhet ingår också i myndighetens uppdrag.

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2023-01-12