Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)

Nationellt centrum för djurvälfärd (Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW) jobbar brett inom djurskydd och djurvälfärd och fungerar som en kontaktyta mellan lagstiftare, statliga verk och andra aktörer.

Om SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd (Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW) är placerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala. Centret har två huvudsyften: att bedriva fort- och vidareutbildning inom djurvälfärdsområdet och att fylla en expertfunktion.

Organisation

SCAW består av ett antal experter, huvudsakligen med forskarbakgrund, som på olika sätt bistår myndigheter och forskarvärlden med sakkunskap inom djurskydds- och djurvälfärdsområdet. SCAW har en föreståndare och en styrgrupp som består av forskare från SLU. I styrgruppen ingår representanter för flera berörda myndigheter och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Mer om uppdraget

SCAW är av regeringen utsedd att vara Sveriges kontaktpunkt i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 1099/2009. Målet med förordningen är att nå ett gott djurskydd i samband med avlivning av djur, inklusive slakt av djur vid slakteri.

Det innebär bland annat att centret på begäran ska tillhandahålla oberoende vetenskapligt stöd till de behöriga myndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelsen. Det kan röra sig om vetenskaplig och teknisk sakkunskap för godkännande av slakterier eller anvisningar för användning av fixerings- och bedövningsutrustning. Kontaktpunkten ska också i övriga relevanta frågor bistå och stötta kontrollmyndigheterna.

Utöver detta har SCAW även ansvar för att utbyte sker med kontaktpunktens motsvarigheter i andra medlemsstater inom EU och med EU-kommissionen.

 

Mer information

Vill du ha mer information om SCAW, klicka på SLU:s logotyp längst ner på sidan. Då kommer du till SLU:s webbplats, skriv sedan SCAW i sökfältet.

Senast granskad 2024-04-23