Samverkan med företag och konsumenter

Tecknade händer som skakar hand

Samverkan mellan de centrala myndigheterna, branschorganisationer och konsumentorganisationer är viktigt för informationsutbyte och för att tillgodose företagens behov och konsumenternas intressen.

Samarbete med branscher inom livsmedelsområdet

Samarbete med branscher inom livsmedelsområdet sker på central, regional och lokal nivå. Lokala och regionala kontrollmyndigheter tar egna initiativ till samverkan med näringslivet bland annat genom informationsträffar för livsmedelsföretagare inom en viss bransch eller för livsmedels­konsulter som är verksamma inom regionen.

På central nivå samverkar Livsmedelsverket med branschorganisationerna bland annat genom regelbundna möten med information om pågående regeringsuppdrag, förhandlingsområden, diskussion om hanteringsåtgärder till följd av risk- och nyttovärderingar, resultat från kontrollen, pågående projekt och samråd kring nationella branschriktlinjer.

Livsmedelsverket ger även råd, information och e-utbildningar till företag och branschorganisationer som tar fram och underhåller informationsmaterial som riktar sig till företag.

Samarbete med branscher inom foder- och djurskyddsområdet

Jordbruksverket samverkar med branschen genom två möten per år där aktuella frågor, lagstiftning, frågeställningar från branschen eller resultat från kontrollen tas upp. Utöver det har Jordbruksverket, i samarbete med SVA, en särskild samverkan med branschföreningen Foder och Spannmål samt de största foderföretagen. Syftet är i huvudsak att ta upp lagstiftningsfrågor samt aktuella händelser inom foderområdet.  

Samarbete inom växtskyddsmedelsområdet 

Inom området växtskyddsmedel hålls regelbundna möten med branschorganisationer, myndigheter, föreningar med flera. Jordbruksverket har ett regeringsuppdrag om att leda Växtskyddsrådet, en nationell samverkansplattform för växtskyddsfrågor där 12 olika organisationer är representerade. Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket ingår i Växtskyddsrådets sekretariat, som driver och administrerar ett löpande arbete utifrån rådets handlingsplan. Båda myndigheterna deltar i samverkanskampanjen Säkert växtskydd som driver frågor om säker hantering av växtskyddsmedel samt deltar i SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön och SLU Centrum för biologisk bekämpning.

Jordbruksverkets dialog- och referensgrupper med olika branscher och myndigheter

På central nivå samverkar Jordbruksverket med branschorganisationerna bland annat genom regelbundna möten med information om pågående regeringsuppdrag, förhandlingsområden, diskussion om hanteringsåtgärder till följd av risk- och nyttovärderingar, pågående projekt och samråd kring nationella branschriktlinjer.

Jordbruksverket ger även råd, information och e-utbildningar till företag, branschorganisationer, länsstyrelser och kommuner.

På Jordbruksverkets webbplats går det att hitta aktuella dialog- och referensgrupper för exempelvis djur- och smittskydd.

Konsumentkontakt 

För att stärka kontakterna med konsumenterna har Livsmedelsverket och representanter för konsumenterna en samverkansgrupp där man möts för dialog och utbyte av information. Här ges möjlighet till inspel och synpunkter som underlag för Livsmedelsverkets ställningstaganden i frågor som är viktiga för konsumenterna. Livsmedelsverket har även en upplysningstjänst som vänder sig till konsumenter, kostrådgivare och personer som vill starta eller arbeta inom livsmedelsföretag.

För att stödja och stärka Jordbruksverkets arbete med konsumentfrågor har ett särskilt råd bildats, med representanter från olika konsumentorganisationer. Det ska vara rådgivande och ge synpunkter i frågor inom Jordbruksverkets ansvarsområde som har koppling till konsumenter. Rådet ska även vara ett forum för informationsutbyte och föra in konsumentperspektivet i Jordbruksverkets verksamhet samt initiera möten och seminarier.

Senast granskad 2023-11-21