Process för kontroll

En pil uppdelad i sektioner som beskriver kontrollprocessen

Kontrollmyndigheternas kärnuppgift är att utföra kontroll, upptäcka och bedöma avvikelser samt att ställa krav på att de åtgärdas.

Syftet med den offentliga kontrollen är att undanröja, begränsa eller minska eventuell fara som kan uppstå för människor eller djurs hälsa, växtskydd eller djurskydd, direkt eller via miljön. Kontrollen ska också säkerställa god sed inom handeln med livsmedel och foder och skydda konsumenternas intressen, inklusive märkning och annan konsumentinformation.

En fungerande kontrollprocess

För att kontrollen ska ge avsedd effekt behövs en fungerande process och ett systematiskt arbetssätt. Kontrollprocessen kan delas upp i:

 • Planering
 • Förberedelser
 • Genomförande
 • Delge avvikelser (kontrollrapport och/eller beslut)
 • Uppföljning/Ytterligare åtgärder

Planering

Myndigheten ska ha en plan för kontrollverksamheten. Planen ska utgå från lagstiftningen, från de gemensamma nationella målen och från mål som myndigheten själv har satt upp.

I planeringen ingår i tillämpliga fall att upprätthålla aktuellt register över aktörer och deras verksamheter. Verksamheterna ska ha en riskbaserad kontroll med lämplig frekvens och de regelbundna offentliga kontrollerna ska planeras. Hur detta går till skiljer sig åt mellan olika områden i lagstiftningen.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att låta registrera sin verksamhet innan den startar eller ansöka om godkännande. Registrering och godkännande är två separata processer och hur de går till beror på vilken typ av verksamhet det gäller. Bestämmelser om registrering och godkännande finns både i EU-lagstiftningen och i nationell lagstiftning.

Förberedelser

Offentlig kontroll ska vara riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv. Effektiv kontroll innebär att utföra rätt kontroll, vid rätt tillfälle, i rätt omfattning och som ger effekt. Det vill säga att den är verknings­full. Kontrollbesöket kan vara oanmält eller föranmält beroende på syftet med kontrollen. Inom vissa områden finns särskilda regler som styr förberedelserna och vägledningar som ger närmare stöd för beslut om i vilka situationer kontrollen måste vara oanmäld och när föranmälan kan göras.

Genomförande

Kontroll kan genomföras på olika sätt. Arbetssättet skiljer sig därför åt mellan olika områden och lagstiftningar. Olika kontrollmetoder används till exempel beroende på om det är en anläggning eller en produkt som kontrolleras. Provtagning och analys används bland annat för att följa upp företagens egen provtagning och kontrollera att gränsvärden av bekämpningsmedel eller läkemedelsrester inte överskrids. Provtagning används till exempel också för att kontrollera att innehållet i ett foder eller livsmedel överensstämmer med märkningen på förpackningen.

Delge resultat och avvikelser

När kontrollen har genomförts dokumenteras den hos kontrollmyndigheterna och verksamhetsutövaren som blivit kontrollerad får i regel en rapport med resultatet. En rapport överlämnas alltid om myndigheten har noterat en eller fler avvikelser. I artikel 13 i förordning (EU) 2017/625 finns grundläggande bestämmelser om kontrollrapporter och vilken information de ska innehålla.

Uppföljning och ytterligare åtgärder

Uppföljning är ett viktigt steg för att kontrollen ska få avsedd effekt. Det innebär att myndigheten följer upp att de avvikelser som noterats har blivit åtgärdade inom den tid som bestämts. Uppföljningen kan ske vid nästa planerade kontroll eller vid en särskild uppföljande kontroll.

Om verksamhetsutövaren inte självmant åtgärdar bristerna används myndighetsåtgärder eller sanktioner. För att myndighetsåtgärderna ska användas effektivt, enhetligt och rättssäkert har myndigheterna instruktioner och rutiner, samt handlingsberedskap, för när och hur åtgärderna ska användas. Vilka åtgärder myndigheten kan vidta regleras i artikel 138 i förordning (EU) 2017/625, samt i artikel 66 när det gäller varor som omfattas av gränskontroll och i nationell lagstiftning. Inom vissa områden finns även EU-direktiv, special­lagstiftning och nationella bestämmelser som reglerar vilka åtgärder myndigheterna kan vidta.

För att de offentliga kontrollerna ska genomföras på ett enhetligt och verkningsfullt sätt ställs flera olika krav på myndigheterna:

 • Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheterna.
 • Offentlig kontroll ska ske i livsmedelskedjans alla led och omfatta alla relevanta krav i lagstiftningen.
 • Kontrollerna ska vara planerade och utgå från lagstiftningen och uppsatta mål.
 • Det ska finnas dokumenterade tillvägagångssätt.
 • Personalen ska ha lämplig kompetens och myndigheten ska ha en kompetensförsörjningsplan.
 • Kontrollobjekten ska vara registrerade eller godkända.
 • Offentlig kontroll ska vara riskbaserad och utföras med lämpliga kontrollmetoder.
 • De samlade resultaten av kontrollerna ska följas upp och utvärderas.
 • Ständiga förbättringar ska göras för att utveckla och förbättra kontrollen.
Senast granskad 2023-05-26