Kontrollorgan för ekologisk produktion och ekologiska livsmedel

EU-logotyp för ekologisk mat

Kontrollen och certifieringen av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel, är delegerad till särskilda kontrollorgan.

Delegering av kontrolluppgifter

Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan delegera kontroll och certifiering av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel till kontrollorgan. För att få delegation måste kontrollorganet vara ackrediterat av Swedac.

Ackreditering 

Swedac ackrediterar kontrollorgan och kontrollerar att de uppfyller de krav som ställs på dem som ackrediterade.

Kontrollorgan, delegerande myndighet och delegerade områden

Kiwa Certification AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial
 • Djur och obearbetade animalieprodukter
 • Alger och obearbetade vattenbruksprodukter
 • Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål
 • Foder
 • Vin
 • Förtecknade produkter enligt bilaga I till förordning 2018/848

SMAK Certifiering AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial
 • Djur och obearbetade animalieprodukter.
 • Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål
 • Foder
 • Vin
 • Förtecknade produkter enligt bilaga I till förordning 2018/848

ControlCert Scandinavia AB – Livsmedelsverket

 • Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål
 • Förtecknade produkter enligt bilaga I till förordning 2018/848; begränsat till livsmedel

HS Certifiering AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial
 • Djur och obearbetade animalieprodukter.
 • Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål
 • Foder
 • Vin
 • Förtecknade produkter enligt bilaga I till förordning 2018/848

Intertek Certification AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial; begränsat till beredning, lagring och distribution av vegetativt förökningsmaterial och utsäde
 • Foder
 • Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål

Tillsyn av kontrollorganen

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Swedac ska granska hur kontrollorganen utför kontroll och certifiering av ekologiska aktörer. Granskningen görs både på kontrollorganens kontor och genom så kallad vittnesgranskningar då myndig­heterna följer med vid en kontroll som utförs hos ett certifierat företag. Vittnesgranskningarna inom ramen för Swedacs tillsyn följer en fyraårsplan för att täcka in alla områden inom ekologisk produktion.

Utöver detta granskar Jordbruksverket och Livsmedelsverket löpande kontrollorganens avvikelserapporter och beslut om åtgärder.

Syftet med bedömningarna är att verifiera att kontrollorganet har ett system och rutiner som uppfyller de krav som ställs.

I bedömningen av kontrollorganen ingår också att kontrollera att de genomför kontroll och utfärdar certifikat på rätt sätt. Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska bedöma om kontroll­organen uppfyller kraven för delegering.

Företag som inte kontrolleras av kontrollorgan

Information till kontrollorgan

Särskild information till kontrollorgan om delegering av kontrollen och kontrollorganens uppgifter finns på Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets webbplatser.

Senast granskad 2024-01-24