Uppföljning, utvärdering och förbättringar

Ett förbättringshjul indelat i sektionerna förbättringar, planering, genomförande och utvärdering

Syftet med uppföljningen är främst att mäta och visa hur väl alla kontrollmyndigheter gemensamt följer bestämmelserna om verkningsfull och riskbaserad kontroll i EU-lagstiftningen.

Uppföljningen syftar även till att undersöka hur kontrollen utvecklas samt hur myndigheterna medverkar till att målen uppnås och bidrar till att konsumenterna får säkra och tillförlitliga livsmedel, att Sverige har ett gott djurskydd, en god djurhälsa och sunda växter.

Uppföljning och förbättringsförslag nationellt

Samtliga nationella mål följs upp på nationell nivå av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Det görs bland annat genom resultaten från myndighetsrapporteringen om vilka kontroller som har utförts och från revisioner av kontrollmyndigheter. Resultaten från myndighetsrapporteringen redovisas i Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Rapporten kallas i dagligt tal Årliga rapporten och förkortas ÅR.

Rapporten innehåller en generell bedömning av hur kontrollen i livsmedelskedjan varit under det senaste året och om det går att se trender i kontrollen. Förändringar i den nationella kontrollplanen, åtgärder för att genomföra den nationella kontrollplanen och för att utveckla kontrollen beskrivs. Kontrollmyndigheternas åtgärder för att få företagen att följa lagstiftningen redovisas också.

Den årliga rapporten publiceras på Livsmedelsverkets webbplats och skickas till EU-kommissionen. Alla medlemsstater behöver årligen skicka en sådan rapport till EU för att kommissionen i sin tur ska få en samlad bild över läget inom unionen. Syftet med att ha samma lagstiftning och en gemensam uppföljning är för att kunna säkerställa att konsumenter får säkra och tillförlitliga livsmedel oavsett var produkten kommer ifrån samt att länderna värnar om ett gott djurskydd, en god djurhälsa och sunda växter. Det är förutsättningar för en fri handel inom unionen.

Målen i den nationella kontrollplanen hänger ihop med den årliga rapporten, där resultat, måluppfyllelse och förslag till förbättringsåtgärder redovisas. Bilden och texten nedan beskriver arbetet med den nationella kontrollplanen och den årliga rapporten under året. 

JANUARI/FEBRUARI Nytt kontrollår - kontrollen startar. Inrapportering och analys av föregående års kontrollresultat.
MARS/APRIL Fortsatt analys och slutsatser av föregående års kontrollresultat.
MAJ/JUNI Förankring av årliga rapporten om kontrollen (ÅR). Verksamhetsplaneringen för nästa år börjar.
JULI/AUGUSTI Beslut om årliga rapporten (ÅR). Uppdatering av mål och aktiviteter i nationella kontrollplanen inleds. Verksamhetsplanering.
SEPTEMBER/OKTOBER  Publicering av nya mål och aktiviteter.
NOVEMBER/DECEMBER  Regleringsbrev och statlig budget fastställs. Eventuell justering av aktiviteter görs i kontrollplanen.

Utöver den årliga rapporten kan myndigheterna publicera specifika rapporter inom olika områden. Dessa publiceras på respektive myndighets webbplats. 

Resultat och slutsatser som redovisas i den årliga rapporten och andra rapporter används om underlag för att utveckla den offentliga kontrollen. Läs mer om detta på sidan

Kontrollmyndigheternas egen uppföljning

Målen måste också följas upp på myndighetsnivå som en del av myndighetens eget förbättringsarbete. Att kontrollen är lämplig och verkningsfull och hur de nationella målen beaktas vid planeringen av myndigheternas kontroll, granskas också vid revisioner som utförs av länsstyrelserna, Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2024-02-23