Regeringsuppdrag, utredningar och översyn av lagstiftningen

Hamburgare med svenska flaggan

Regeringen och myndigheterna initierar regelbundet utredningar och andra åtgärder för att utveckla och förbättra kontrollen, underlätta för företagen och förbättra informationen till konsumenter. Översyn av lagstiftning är också en del av utvecklingsarbetet.

Regeringsuppdrag

Utredningar och utvecklingsarbete kan initieras antingen genom regeringens årliga regleringsbrev till de statliga myndigheterna eller som särskilda uppdrag från regeringen. Regeringsuppdrag utfärdas löpande under året medan regleringsbrevet fastställs i december och börjar gälla den 1 januari året efter.

Uppdrag genom regleringsbrev

Regleringsbreven, som gäller för ett budgetår i taget, innehåller anvisningar från regeringen om särskilda uppdrag som de statliga myndigheterna ska genomföra och när uppdragen ska redovisas. Regleringsbrevet innehåller även uppgifter om myndigheternas budgetramar och återrapporteringskrav. Många uppdrag berör myndigheternas ansvar inom livsmedelskedjan. Regleringsbreven finns på myndigheternas webbplatser. I Statsliggaren, hos Ekonomistyrningsverket, finns samtliga regleringsbrev samlade.

Uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Strategin ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Konsumenterna ska ha bättre möjligheter att, oavsett bakgrund, göra medvetna val.

Information om pågående och avslutade regeringsuppdrag finns på myndigheternas webbplatser.

Statliga utredningar och revisioner

Regeringen kan även ge i uppdrag till andra statliga myndigheter, utöver myndigheterna i livsmedelskedjan, att utreda och ge förslag till åtgärder för att förbättra den offentliga kontrollen, underlätta för företagen i livsmedelskedjan eller mer ändamålsenlig lagstiftning.

Regelutveckling och regelförenkling

Senast granskad 2024-05-13