Tullverket

Tullverkets organisationsschema

Tullverket är Sveriges centrala myndighet för att övervaka och kontrollera varuflödet till och från Sverige.

Om tullverket

Tullverkets uppgift är att fastställa och ta ut tullavgifter, punktskatter och kontrollavgifter. Myndigheten ska även övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet, så att bestämmelser om in- och utförsel följs.

Organisation

Tullverkets största kontor finns vid gränsorter med större godsflöden, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tullverket leds av en generaltulldirektör. Myndigheten har även en överdirektör som är generaltulldirektörens ställföreträdare. Direkt under generaltulldirektören finns en verksledningsstab, en internrevision och en säkerhetschef.

Tullverkets verksamhet är organiserad i tio avdelningar. Deras operativa avdelningar är: underrättelseavdelningen, kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen och tullkriminalavdelningen. Vid varje operativ avdelning finns enheter med ansvar för ett sakområde inom ett visst geografiskt område.

Övriga avdelningar är ekonomiavdelningen, rättsavdelningen, HR-avdelningen, IT-avdelningen, administrationsavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Mer om uppdraget

Tullverkets mål är att säkerställa tull-, skatte- och avgiftsintäkter samt efterlevnaden av in- respektive utförselrestriktioner. Därutöver arbetar myndigheten för att förebygga säkerhet och bekämpa brottslighet i leveranskedjan.

Tullverket som kontrollmyndighet har även möjlighet att utföra vissa offentliga kontroller i enlighet med förordningen (2006:815) om provtagning på djur m.m.
Förordning om provtagning på djur m.m  (2006:815) - Sveriges riksdag

Mer information

Vill du veta mer om Tullverket, klicka på Tullverkets logotyp längst ner på sidan.

Senast granskad 2023-05-15