Länsstyrelserna

Länsstyrelserna är statens regionala företrädare som ska bidra till att nationella intressen får genomslag på regional nivå.

Om Länsstyrelserna

Länsstyrelserna är statliga myndigheter som finns nära människorna i varje län. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länsstyrelserna arbetar med många olika områden, till exempel folkhälsa, kulturmiljö, naturvård, livsmedelskontroll och djurskydd.

Organisation

Det finns 21 länsstyrelser i Sverige. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Länsstyrelsens olika verksamhetsområden leds av chefer under landshövdingen, vilken har det yttersta ansvaret för alla verksamhetsområden, inklusive länsstyrelsens kontroll inom livsmedelskedjan.

Kontrollen inom livsmedelskedjan genomförs av handläggare med olika kompetenser, till exempel länsveterinärer, djurskyddshandläggare, primärproduktionskontrollanter och kontrollanter av jordbrukarstöd.

Organisatoriskt sorterar de 21 länsstyrelserna under Finansdepartementet.

Mer om uppdraget

Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utföra kontrollen av primärproducenter av livsmedel. Med primärproduktion avses all råvaruproduktion för livsmedel såsom odling och skörd av frukt, grönsaker och spannmål, uppfödning av levande djur för slakt samt mjölk- och äggproduktion. Jakt och fiske, biodling och bär- och svampplockning för försäljning är också primärproduktion. I begreppet primärproduktion ingår även transport, lagring och hantering på produktionsplatsen och mellan gårdar, så länge produktens natur inte förändras väsentligen. Även transporter till annan produktionsanläggning ingår i vissa fall. Länsstyrelserna ansvarar också för kontroll av primärproducenters försäljning av råmjölk och opastöriserad mjölk direkt till konsument.

Det levande djuret före slakt och spannmålen på åkern är inte livsmedel, däremot är den som föder upp djur eller odlar vegetabilier, som är avsedda att ingå i livsmedelskedjan, livsmedelsföretagare inom primärproduktionen och verksamheten omfattas av livsmedelslagstiftningen. Primärproducentens ansvar för säkra livsmedel är lika tydligt som övriga livsmedelsföretagares.

Vidare är länsstyrelserna behöriga myndigheter för grundvillkorskontrollen och foderkontrollen samt för kontrollen av användning av växtskyddsmedel inom primärproduktionen.

Utöver livsmedelskontrollen ansvarar länsstyrelserna bland annat för kontrollen av djurhälsopersonal, läkemedelsförskrivning till djur, hygien och smittskydd inom djurhållningen samt kontroll av transport och omlastning av animaliska biprodukter (dvs animaliska produkter ej avsedda för human konsumtion). En stor del av länsstyrelsernas kontroll av djurhållningen i landet avser efterlevandet av djurskyddslagstiftningen och tillsynslagstiftningen.

Länsstyrelsen är delaktig i samordningen av kommunernas kontroll i länet. Till länsstyrelsen kan man också överklaga beslut som har fattats av de kommunala nämnderna i fråga om livsmedel och animaliska biprodukter.

Mer information

Klicka på länsstyrelsernas logotyp längst ner på sidan och välj vilken länsstyrelses webbplats du vill besöka för ytterligare information om verksamhet och ansvarsområden, samt vilka kommuner som finns i respektive län.

Senast granskad 2023-12-18