Gränskontroll

Gränskontroll

EU-lagstiftningen reglerar vilka djur och varor som ska genomgå gränskontroll då de importeras från tredje land till EU. Syftet är att kontrollera att sändningarna uppfyller införselvillkoren i lagstiftningen. Målet med regelverket för import är att upptäcka och utesluta varor som kan vara en risk för människors, djurs eller växters hälsa.

 

Övergripande råd, stöd och vägledning tas fram av personal på de centrala myndigheterna. Den operativa kontrollen utförs av särskild kontrollpersonal.

Myndighet Ansvarsområde

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Finansdepartementet

Socialdepartementet

 
Jordbruksverket

Jordbruksverket ansvarar för importkontroll av levande djur och animaliska produkter som inte är avsedda som livsmedel samt hö och halm. Jordbruksverket ansvarar dessutom för importkontroll av icke-animaliska foder när förstärkta importkontroller krävs enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1873. Jordbruksverket ansvarar även för importkontroll av växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare. 

Jordbruksverket ansvarar även för importkontrollen av ekologiska jordbruksprodukter som inte är livsmedel. 

Det övergripande ansvaret för gränskontroll av djur och animaliska produkter samt förstärkt kontroll av icke-animaliska foder ligger på djuravdelningen. Det övergripande ansvaret för gränskontroll av växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare samt ekologiska jordbruksprodukt ligger på växt- och kontrollavdelningen.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket ansvarar för importkontroll av livsmedel av animaliskt ursprung.

Livsmedelsverket ansvarar dessutom för importkontroll av icke-animaliska livsmedel i de fall EU-kommissionen beslutat om skyddsåtgärder enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002, eller när förstärkta importkontroller krävs enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1793.

Livsmedelsverket ansvarar också för importkontroll av sådana köksredskap i plast som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina.

Importkontrollen av animaliska och icke-animaliska livsmedel samt köksredskap i plast sker vid Livsmedelsverkets fem gränskontrollstationer samt vid en kontrollstation i hamnen i Södertälje.

Livsmedelsverket ansvarar även för importkontrollen av ekologiska livsmedel. Denna sker vid Livsmedelsverkets gränskontrollstationer, som också är utsedda som införselställen för ekologiska livsmedel.

 Tullverket Tullverkets roll är att genomföra en dokumentkontroll i samband med att en gränskontrollpliktig vara övergår till fri omsättning och får endast tillåta en sändning efter att hälsodokument CHED eller kontrollintyg COI är verifierat i det digitala systemet Traces NT av de behöriga myndigheterna.  
 
Tullverket kvarhåller sändningar och underrättar de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationerna om tulldeklarationer med gränskontrollpliktiga varor avges utan att hälsodokument CHED eller kontrollintyg COI visas upp. 

 

Planering av kontrollen

EU-lagstiftningen anger vilka djur och varor som måste genomgå gränskontroll vid införsel till EU:s territorium, vilka kontroller och i vilken omfattning kontrollerna ska göras. Det innebär att verksamheten inte kan planeras, utan styrs av vilken typ av och vilket antal sändningar som föranmäls för införsel till EU via de svenska gränskontrollstationerna. Lagstiftningen och riskvärderingar ligger till grund för vad som ska kontrolleras och kontrollernas omfattning.

Gränskontrollen innefattar alltid dokumentkontroll. Kommissionen anger med vilken standardfrekvens ID-kontroll och fysisk kontroll av animaliska produkter ska utföras i genomförandeförordning (EU) 2019/2129. För växter och växtprodukter anges detta i genomförandeförordning (EU) 2022/2389 och för vegetabiliska produkter som omfattas av gränskontroll i förordning (EU) 2019/1793. Provtagning är en del av den fysiska kontrollen och avgörs utifrån risk, och aktuell frekvens anges automatiskt i det EU-gemensamma IT-systemet TRACES. Om en viss sorts produkt med visst ursprung utgör en större risk ökas frekvensen för provtagning i den fysiska kontrollen. Frekvensen för provtagning ses över regelbundet.

Sändningar med gränskontrollpliktiga varor ska föranmälas av importörer eller lastansvariga till gränskontrollstationen minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst till EU:s territorium. Föranmälan av sändningar med trä till vissa gränskontrollstationer som bara är utsedda för kontroll av trä ska dock ske minst fem dagar före ankomst.

Dokumenterade tillvägagångssätt bidrar till enhetlig kontroll

Samtliga gränskontrollpliktiga sändningar måste föranmälas och genomgå kontroll. Enligt EU-lagstiftningen behöver dock bara en viss andel av alla sändningar av en viss vara kontrolleras fysiskt. I TRACES finns bland annat information om tidigare utförda kontroller av djur och varor samt exporterande och importerande anläggningar. Informationen utgör, tillsammans med lagstiftningen, underlag för bedömningen av vilka sändningar som bör prioriteras i den fysiska kontrollen. Informationen kan även ligga till grund för beslut om importstopp.

När någon av EU:s ca 320 gränskontrollstationer hittar allvarliga brister i en sändning av animaliska produkter så utlöses en så kallad förstärkt offentlig kontroll. Den innebär att efterföljande sändningar med samma produkt från samma ursprungsanläggning måste genomgå förstärkta kontroller då de kommer till EU:s gräns. För att en förstärkt offentlig kontroll ska upphävas måste tio provtagna sändningar i följd ha godkänt resultat. Dessutom måste de efterföljande sändningarnas sammanlagda vikt minst uppgå till tio gånger vikten som utlöste den förstärkta offentliga kontrollen.

Genomförande, kontrollmetoder och kontrollfrekvens

I Sverige utförs gränskontroll vid tjugosju stycken EU-godkända gränskontrollstationer (GKS):

 • Arlanda flygplats: alla animaliska produkter och levande djur utom hov- och klövdjur, köksredskap, vissa vegetabilier som omfattas av skyddsbeslut, växter och växtprodukter samt ekologiska produkter.
 • Landvetter flygplats: växter och växtprodukter.
 • Gävle: animaliska livsmedel, köksredskap och vissa vegetabiliska livsmedel som omfattas av skyddsbeslut samt växter och växtprodukter.
 • Norrköpings flygplats: registrerade hästar.
 • Göteborgs hamn: alla animaliska produkter, köksredskap, vissa vegetabilier som omfattas av skyddsbeslut, växter och växtprodukter samt ekologiska produkter.
 • Helsingborgs hamn: alla animaliska produkter, köksredskap och vissa vegetabilier som omfattas av skyddsbeslut samt växter och växtprodukter.
 • Malmö, flygfraktsterminalen: växter och växtprodukter
 • Malmö hamn: växter och växtprodukter
 • Norviks hamn (Nynäshamn): animaliska livsmedel, köksredskap och vissa vegetabiliska livsmedel som omfattas av skyddsbeslut samt växter och växtprodukter.
 • Svinesund: växter och växtprodukter.
 • Södertälje hamn: vissa vegetabilier som omfattas av skyddsbeslut och köksredskap.

Importen av ekologiska livsmedel kontrolleras vid sju stycken införselställen: Arlanda, Landvetter, Göteborg, Helsingborg, Norvik hamn (Nynäshamn), Södertälje och Malmö.

Importkontrollen utförs enligt EU-lagstiftning samt nationella föreskrifter. Det finns även skriftliga rutiner och vägledningar för hur kontrollerna ska utföras. Samtliga kontroller registreras i TRACES och beslut om sändningarna fattas genom ett så kallat CHED, som är en gemensam hälsohandling vid införsel,  eller ett kontrollintyg, COI, för ekologiska produkter. Beslutet innebär att sändningen antingen godkänns eller avvisas.

De kontroller som görs är:

 • Dokumentkontroll – kontroll av att medföljande hälsointyg och/eller andra dokument överensstämmer med importvillkor och uppgifter om sändningen.
 • Identitetskontroll - kontroll av att medföljande dokument och märkning stämmer överens med sändningen.
 • Fysisk kontroll – kontroll av att själva sändningen uppfyller införselvillkoren.

Kontroll görs också av lastmanifest från fartyg och flygplan för att säkerställa att inga djur och varor som ska gränskontrolleras undgår kontroll.

Hantering av resultat och avvikelser

När en sändning inte blir godkänd för införsel till EU avvisas den och importören får då ett skriftligt beslut. Beslutet är överklagningsbart.

Produkter som avvisats ska antingen returneras till ursprungslandet, skickas till annat land utanför EU, användas för annan användning genom särskild behandling eller destrueras. Om djur inte godkänns för införsel kan den officiella veterinären förutom återsändning även besluta om avlivning eller karantän.

Eventuella positiva provsvar i de mikrobiologiska och kemiska analyser som utförs enligt det nationella provtagningsprogrammet för gränskontrollen rapporteras till EU-kommissionen, liksom analyser enligt skyddsåtgärder och förstärkta importkontroller.

Uppföljning, utvärdering och ständiga förbättringar

Kontrollmyndigheterna följer regelbundet upp verksamheten vid sina gränskontrollstationer så att kontrollerna utförs i den omfattning och på det sätt som lagstiftningen föreskriver.

Revisioner genomförs regelbundet. Resultaten används för att kvalitetssäkra och vidareutveckla verksamheten. De centrala myndigheterna kontrollerar varje gränskontrollstation utifrån en särskild checklista. Detta sker minst var 18:e månad. Myndigheterna genomför även kalibreringsinsatser för att säkerställa att kontrollen är likvärdig och att kontrollpersonalen har rätt kompetens.

Analysen är ett verktyg för utveckling av kontrollen både på lokal och på nationell nivå. Resultaten och förslag till förbättringsåtgärder redovisas i rapporten Kontrollen i livsmedelskedjan.

 Vägledningar, checklistor och inrapporteringssystem:

Senast granskad 2023-08-18