Nationella revisionsmål

Varje medlemsstat ska ha ett revisionssystem för granskning av den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan. För att stärka revisionen, så att den i ännu större utsträckning kan bidra till förbättringar i kontrollen, finns nationella revisionsmål.

Den nationella samrådsgruppen för revision i livsmedelskedjan (Nationell revisionsgrupp) har, i samarbete med berörda chefer i revisionssystemet, fastställt nationella mål för arbetet med revision av kontrollmyndigheter enligt artikel 6.1 i förordning (EU) 2017/625.

Mål för riskbaserad revision

Effektmål

Sverige har ett heltäckande och riskbaserat revisionssystem.

Operativa mål

 • Senast 31 december 2024 har Sverige ett heltäckande flerårigt riskbaserat revisionsprogram där alla kontrollområden och kontrollmyndigheter ingår.
 •  Inför 2023 års revisioner av länsstyrelsernas kontroll i livsmedelskedjan har Jordbruksverket och Livsmedelsverket ett gemensamt flerårigt riskbaserat revisionsprogram.
 • Senast 31 december 2024 finns bemyndigande för de myndigheter som får uppdrag att utföra revisioner.

De kontrollområden som ingår i livsmedelskedjan är livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd, växtskadegörare, användning och försäljning av växtskyddsmedel. När det är relevant ingår bland annat ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt skyddade ursprungsbeteckningar, animaliska biprodukter, skyddade geografiska beteckningar och traditionella specialiteter, odling av genmodifierade organismer för livsmedels- och foderproduktion, i de olika kontrollområdena.

Indikator

 • Andel av de aktuella kontrollområdena som ingår i det fleråriga riskbaserade revisionsprogrammet.
 • Andel av de myndigheter med uppdrag att utföra revision som har ett bemyndigande.

Mål för kompetens

Effektmål

De som har en roll i revisionssystemet har den kunskap om revisioner enligt artikel 6 i förordning (EU) 2017/625 som de behöver för att fylla rollen.

Operativa mål

 • Våren 2025 bedömer 80 procent av revisorerna att de har tillräcklig kunskap om EU-kommissionens vägledning om revisioner för sitt arbete med revisioner.
 • Våren 2025 bedömer 80 procent av revisorerna att de har tillräcklig kompetens för att bedöma om kraven i förordning (EU) 2017/625 är uppfyllda eller inte.
 • Under perioden 2022-2024 har alla revisorer deltagit vid minst 6 revisioner.
 • Våren 2025 bedömer 80 procent av chefer till revisorer att de har tillräcklig kunskap om EU-kommissionens vägledning om revisioner för sitt arbete med revisioner.
 • Under perioden 2022-2024 har revisorernas chefer deltagit vid minst en revision.
 • Senast den 31 december 2024 finns en plan för en svensk e-utbildning om revision.

Indikatorer

 • Andel revisorer som har tillräcklig kunskap om EU-kommissionens vägledning för sitt arbete med revisioner.
 • Andel revisorer som har tillräcklig kompetens för att bedöma om kraven i förordning (EU) 2017/625 är uppfyllda eller ej.
 • Andel revisorer som deltagit vid minst 6 revisioner under perioden 2022-2024.
 • Andel chefer till revisorer som har tillräcklig kunskap om EU-kommissionens vägledning om revisioner för sitt arbete med revisioner.
 • Andel chefer till revisorer som deltagit vid minst 1 revision under perioden 2022-2024.

Mål för revisionens påverkan på kontrollen

Effektmål

Revisionen bidrar till att kontrollen förbättras, genom att följa upp att åtgärdsplaner genomförts.

Operativt mål

 • De reviderade kontrollmyndigheternas åtgärdsplaner följs alltid upp av den myndighet eller organisation som utfört revisionen.

Indikator

 • Andel åtgärdsplaner som var aktuella för uppföljning mellan 2022 och 2024 som följts upp.
Senast granskad 2024-01-15