Kommunerna

Kommunernas organisationsscheman

Kommunerna utför kontroll inom flera delar av livsmedelskedjan. Uppdraget är att utföra riskbaserad kontroll och att skapa goda förutsättningar för företag genom att ge information och rådgivning.

Om kommunerna

De kommunala kontrollmyndigheterna utför offentlig kontroll av de flesta livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktionen, till exempel livsmedelsbutiker och restauranger.

Kommunerna utför också kontroll av dricksvattenanläggningar, anläggningar för tillverkning av snus och tuggtobak, anläggningar för ekologiska livsmedel hos aktörer som är undantagna från att vara anslutna till ett kontrollorgan samt importörer och importerade livsmedel som inte behöver passera en gränskontrollstation. 

Dessutom ansvarar kommunerna för kontroll av andra delar i livsmedelskedjan: kontroll av försäljning och användning av växtskyddsmedel och av animaliska biprodukter (ABP), där kommunerna bland annat kontrollerar före detta livsmedel, nedgrävning av döda djur samt utlämnande, transport och kompostering av matavfall.

Från och med sommaren 2021 är kommunerna också ansvariga för kontrollen av kontaktmaterialverksamheter (FCM).

Kommunerna ansvarar för att kontrollera och verifiera att reglerna följs och att målen i lagstiftningen uppnås: att skydda människors och djurs hälsa och växters sundhet och att värna konsumenternas intressen samt att se till att den inre marknaden fungerar effektivt.

Organisation

De kommunala myndigheterna styrs av nationell lagstiftning men lyder under respektive kommuns kommunfullmäktige (KF), som är det högsta beslutande organet i kommunen. Det högsta verkställande organet är kommunstyrelsen (KS), som har stöd av ett kommunledningskontor i sitt arbete.

Kommunfullmäktige utser de nämnder som behövs för att kommunen ska kunna utföra sina uppgifter. Kommunfullmäktige fastställer även nämndernas budget och beslutar om taxor och avgifter.

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument vars uppgift är att granska kommunens verksamhet och pröva ansvarstagandet.

Det finns 290 kommuner i Sverige men flera har valt att samverka när det gäller livsmedelskontrollen. Enligt kommunallagen har kommuner möjlighet att samverka via gemensamma nämnder och/eller gemensamma förvaltningar, via kommunalförbund eller genom avtal. Eftersom många kommuner har gemensamma myndigheter och förvaltningar är antalet kommunala kontrollmyndigheter cirka 250 stycken.

De flesta nämnder som utför livsmedelskontroll bedriver även tillsyn enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen.

Den löpande verksamheten är i stor utsträckning delegerad till en tjänstemannaorganisation, som ofta kallas förvaltning. Undantag för vad som får delegeras finns, bland annat ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskilda och sådant som är av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt.

En nämnd får inte utöva kontroll över sådan verksamhet som den själv bedriver. Förtroendevalda eller tjänstemän får inte heller ha dubbla roller.

Beslut som fattas i en kommunal nämnd och rör livsmedelskontroll kan överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen är också en kontrollmyndighet som i vissa fall ska hjälpa och stötta de kommunala myndigheterna, samt att den är delaktig i samordningen av kommunernas kontroll i länet. 

Staten och den kommunala kontrollen

De kommunala nämnder som utövar kontroll rapporterar årligen resultat från kontrollerna till Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen.

Staten kan i vissa fall ingripa mot den kommunala kontrollen. Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan i samråd med kommunen besluta att den offentliga kontrollen av en viss anläggning ska flyttas över till Livsmedelsverket, Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Myndigheterna kan också förelägga en kommun att rätta till sina brister och de kan även ansöka hos regeringen om att kommunens kontrolluppgifter ska flyttas över till respektive statlig myndighet.

Vad gäller offentlig kontroll av anläggningar i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 får Livsmedelsverket i samråd med en kommun besluta att den offentliga kontrollen av en viss anläggning ska flyttas från verket till en kommun.

EG-förordning 853/2004 - om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Mer information

Mer information finns på respektive kommuns webbplats.

Senast granskad 2024-04-30