Utbildning och kompetensförsörjning

Personer i en föreläsningssal

För att kontrollen inom livsmedelskedjan ska vara effektiv och ändamålsenlig måste myndigheten och personalen ha kompetens som motsvarar myndighetens uppdrag och ansvar. Kompetens behövs för att kunna arbeta på rätt sätt, vid rätt tillfälle och med den lagstiftning som berör ansvarsområdet.

Myndigheternas ansvar för kompetensförsörjning

Bestämmelser om myndigheternas kompetensförsörjning finns i artikel 6 i förordning (EG) nr 882/2004. Varje behörig myndighet ansvarar för att se till att myndigheten och personalen har den kompetens de behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Det omfattar både att identifiera vilka behov man har, kartlägga vilken kompetens som finns i organisationen, identifiera utbildningsbehovet och genomföra eller delta i utbildningar och följa upp resultatet.

Utbildningsbehoven kan identifieras genom kompetensinventeringar, resultat från revisioner eller från utvärdering och analys av myndighetens kontrollplan eller genomförda kontroller. Det gäller den enskilda.

Varje enskild myndighet ansvarar också för att dokumentera kompetensutvecklingsplaner och genomförda utbildningar. Planerna ska utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov.

När kompetensförsörjningsplanen tas fram bör myndigheten bland annat ta hänsyn till de ämnesområden för utbildning som räknas upp i bilaga II till förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll och bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004 om offentlig kontroll av produkter med animaliskt ursprung avsedda att använda som livsmedel, om det är relevant.

I 3 g § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om livsmedelskontroll finns specifika bestämmelser om kompetensförsörjningsplaner som riktar sig till myndigheterna inom livsmedelskontrollen. Bestämmelserna kompletterar kraven i EU-lagstiftningen. Kompetensförsörjningsplanen ska innehålla uppgifter om vilken kompetens myndigheten behöver, vilken kompetens man har, behovet av kompetensutveckling och hur myndigheten har tänkt uppfylla kraven på kompetensförsörjning. Kompetensinventering kan genomföras beskrivs i Livsmedelsverkets vägledande text "Kompetens – en framgångsfaktor" på Kontrollwiki.

Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets ansvar för nationella utbildningar

Livsmedelsverket och Jordbruksverket identifierar vilka utbildningsbehov som finns på nationell nivå och arrangerar och erbjuder utbildningar och seminarier inom sina respektive ansvarsområden. Andra möjligheter till fortbildning är bland annat EU-kommissionens utbildningsprogram Better Training for Safer Food (BTSF). De centrala myndigheterna deltar även i andra EU-gemensamma kurser och seminarier samt i olika EU-nätverk för erfarenhetsutbyte.

Livsmedel

För att leda och samordna kontrollen och för att stödja kontrollmyndigheterna erbjuder Livsmedelsverket kurser och seminarier för chefer och inspektörer. En nationell och en nordisk kontrollkonferens arrangeras också varje år i samarbete med andra myndigheter. Ämnesområdena baseras bland annat på målen i den nationella kontrollplanen, resultat från revisioner, brister som upptäckts vid utvärdering av kontrollen, omvärldsbevakning och ny lagstiftning. I Livsmedelsverkets kurskatalog finns information om aktuella kurser. E-utbildningar finns på en utbildningsportal som nås via inloggning på Livstecknet, Livsmedelsverkets webbplats för myndigheter inom livsmedelskontrollen.

Livsmedelsverkets utbildningsstrategi syftar till att leverera ett kursutbud som tillfredsställer de viktigaste behoven av fortbildning inom livsmedelskontrollen nationellt sett. Merparten av utbildningarna är e-utbildningar. Vid behov kompletteras de med andra utbildningsformer när det är nödvändigt för ett bra lärande.

Foder, animaliska biprodukter, djurhälsa-smittskydd, veterinärmedicinska preparat och restsubstanser, gränskontroll (exklusive livsmedel), ekologisk produktion samt djurskydd

Utbildningsbehov identifieras bland annat i samband med ny eller ändrad lagstiftning och när brister upptäcks vid kalibrering eller verifiering av kontrollens effekt. Utbildning samt informations- och kompetenshöjande insatser i form av bland annat webbutbildningar och seminarier sker annars vid behov och på förfrågan.

Inför perioden 2018-2021 påbörjades ett arbete med att förenkla och förtydliga vägledningar och utbildningsmaterial inom en del kontrollområden.

De centrala myndigheterna samordnar oftast kompetensutvecklingsåtgärder nationellt och interregionalt men planering sker i samverkan med kontrollmyndigheterna.

Kontroll av växtskadegörare

Kraven på kompetens och expertis för artbestämning när det gäller offentlig kontroll av växtskadegörare finns i direktiv 2000/29/EG (artikel 2.1.i) och direktiv 98/22/EG (bilagan).

Utbildningsbehovet identifieras bland annat i samband med ny lagstiftning och vid kvalitetssäkring av kontrollverksamheten. Det genomförs också regelbundna kompetensinventeringar bland medarbetarna för att säkerställa att rätt kompetens finns.

Vid behov genomförs både externa och interna kurser och utbildningar för att tillgodose att rätt kompetens. Jordbruksverket deltar också i kurser och tillfällen till utbyte av erfarenheter som erbjuds inom EU-kommissionens program Better Training for Safer Food (BTSF) de temaworkshops som den europeiska växtskyddsorganisationen EPPO arrangerar inom sitt verksamhetsområde. Vidare medverkar Jordbruksverket i erfarenhetsutbyte med inspektörer i andra EU-länder till exempel genom studiebesök vid andra länders importkontroller.

Jordbruksverkets behov av expertis för artbestämning av växtskadegörare tillgodoses genom avtal med externa laboratorier.

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2018-08-30