LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

Den konsoliderade versionen nedan innehåller grundförfattningen och aktuella ändringar som börjar gälla 1 januari 2023.

Senare ändringar

Ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel

Bakgrund

Livsmedelsverket har påbörjat en översyn av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, där så väl innehåll som struktur kommer att ses över. Som ett första steg i översynen har det tagits fram nya föreskrifter där bestämmelser om registrering och godkännande samlas, se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:8) om registrering och godkännande. Detta innebär att 3 och 3 a §§ upphävs i LIVSFS 2005:21 för att i omarbetad form placeras i de nya föreskrifterna. Bestämmelser som gäller dricksvatten i 17 a och 18 a §§ upphävs för att i stället placeras i föreskrifter om dricksvatten.

I övrigt upphävs ett flertal paragrafer samt bilagan som av olika anledningar blivit inaktuella. De upphävda paragraferna gäller tidsfrister i handläggningen av vissa ärenden (i de delar som inte flyttas till LIVSFS 2022:8), aktivitetsmätning avseende cesium-137, kontroll av mjölk samt provtagning och analys.

Läs mer om ändringarna i remissen: Remiss - Förslag till nya och ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20, 2005:21 och 2012:6) Dnr 2022/03606

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Föreskrifterna träder i kraft och ska börja tillämpas den 1 januari 2023.

Vilka berörs av författningen?

Föreskrifterna gäller offentlig kontroll och de ändringar som görs berör behöriga myndigheter.

Senast granskad 2022-12-08