EU-förordning 2017/625

Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

Grundförfattningen

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Den 14 december 2019 började stora delar av förordning (EU) 2017/625 samt flera andra EU-förordningar om offentlig kontroll att tillämpas.

Samtidigt upphörde följande förordningar att gälla:

  • Förordning (EG) nr 854/2004
  • Förordning (EG) nr 882/2004

Information om förordning (EU) 2017/625

Vad innebär den nya förordningen?

Förordningen ersätter den nuvarande kontrollförordningen (EG) nr 882/2004. Även vissa andra nuvarande EU-rättsakter upphävs eller ändras genom den nya förordningen. Inom livsmedelsområdet innebär den nya kontrollförordningen generellt sett en översyn av den nuvarande lagstiftningen särskilt den nuvarande förordningen (EG) nr 882/2004. Bestämmelserna i den nya förordningen har också anpassats till det utökade tillämpningsområdet.

Avdelning I – Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Avdelningen handlar om förordningens syfte, tillämpningsområde samt de definitioner som gäller för förordningen.

Förordningen har bredare tillämpningsområde jämfört med den nuvarande (EG) nr 882/2004. Utöver livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd, omfattar den nya förordningen även offentliga kontroller inom områdena växtskadegörare, användning och försäljning av växtskyddsmedel, avsiktligt utsättning i miljön (dvs. odling) av GMO för livsmedels- och foderproduktion och animaliska biprodukter. Därtill tydliggörs det att ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och traditionella specialiteter omfattas av förordningen. Den nya förordningen ska även tillämpas på kontroller enligt artikel 89 i förordning (EU) nr 1306/2013 om dessa kontroller identifierar eventuellt bedrägligt eller vilseledande agerande i fråga om de handelsnormer som avses i artiklarna 73–91 i förordning (EU) nr 1308/2013.

I den nya förordningen introduceras vissa nya begrepp, till exempel "annan offentlig verksamhet" och "aktör". Därtill har den en del av definitionerna setts över.

Avdelning II – Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i medlemsstaterna

Kapitel I - Behöriga myndigheter

Kapitlet handlar om utseende av behöriga myndigheter, deras allmänna skyldigheter och revision av de behöriga myndigheterna. Därtill ges det krav avseende rätten att överklaga de behöriga myndigheternas beslut samt sekretess.

Kapitel II - Offentlig kontroll

Avsnitt I - Allmänna krav

Av avsnittet framgår det allmänna bestämmelser om offentlig kontroll, de aktörer, processer och verksamhet som är föremål för offentlig kontroll, öppenhet i offentlig kontroll, dokumenterade kontrollförfaranden, skriftlig dokumentation av kontrollen och metoder och tekniker för offentlig kontroll. Det finns också bestämmelser om aktörers skyldigheter i samband med offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.

Det ställs bland annat krav på regelbundna offentliga kontroller och med lämplig riskbaserad frekvens för att identifiera eventuella avsiktliga överträdelser av lagstiftningen, som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande. I den nya förordningen ställs det också vissa krav på publicering av uppgifter om offentliga kontrollers planering och genomförande, till exempel ska typ, antal och resultat av offentliga kontroller offentliggöras regelbundet. När det gäller aktörer finns det närmare bestämmelser om aktörers skyldigheter vid genomförande av offentlig kontroll.

Avsnitt II - Ytterligare krav på offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på vissa områden

I avsnittet ges det vissa närmare krav på offentlig kontroll av och annan offentlig verksamhet avseende bland annat livsmedel av animaliskt ursprung, restsubstanser av veterinärmedicinska läkemedel, genetiskt modifierade livsmedel, ekologisk produktion samt skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter. Kommissionen ges också ett antal bemyndiganden att ta fram närmare lagstiftning om offentlig kontroll inom dessa områden.

Till exempel när det gäller kontroller av livsmedel av animaliskt ursprung och restsubstanskontroll upphävs de nuvarande rättsakterna (EG) nr 854/2004 och 96/23/EG genom den nya förordningen och ersätts av ny EU-lagstiftning.

Kapitel II – Delegering av vissa av de behöriga myndigheternas uppgifter

Kapitlet handlar om de behöriga myndigheternas delegering av vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och i samband med annan offentlig verksamhet, till organ med delegerade uppgifter eller fysisk(a) person(er). Det framgår närmare villkor för delegering och bestämmelser om skyldigheter för organ med delegerade uppgifter och fysiska personer samt för de delegerande behöriga myndigheterna.

Jämfört med den nuvarande (EG) nr 882/2004 nytt är bland annat att vissa uppgifter i den offentliga kontrollen och i samband med annan offentlig verksamhet kan delegeras till fysiska personer.

Kapitel IV – Provtagning, analyser, tester och diagnostik

Av kapitlet framgår bestämmelser om de metoder som används för provtagning och för laboratorieanalyser, laboratorietester och laboratoriediagnostik vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, utseende av officiella laboratorier, officiella laboratoriernas skyldigheter och revision av officiella laboratorier samt vissa undantag. Därtill finns det bestämmelser om aktörers, vars djur eller varor är föremål för provtagning, analys, testning eller diagnostik i samband med offentlig kontroll, rätt till ett andra expertutlåtande, och om provtagning av djur och varor som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation.

Kapitel V – Offentlig kontroll av djur och varor som förs in till unionen

Avsnitt I handlar om offentlig kontroll av djur och varor som inte ska kontrolleras vid gränskontrollstationer och avsnitt II om de djur och varor som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation. Av avsnitt II framgår bestämmelser vilka djur och varor som ska kontrolleras vid gränsen, vilka kontroller som ska utföras, var de kan utföras och användande av ett gemensamt hälsodokument samt kraven på en gränskontrollstation och hur dessa godkänns. Av avsnitt III framgår åtgärder om sändningar som förs in till unionen inte uppfyller fastställda krav. Av kapitlet framgår även bestämmelser om samarbete mellan myndigheter samt bestämmelser om godkännanden av kontroller före export.

Kapitel VI – Finansiering av offentlig kontroll och av annan offentlig verksamhet

Kapitlet handlar om finansiering av den offentliga kontrollen och av annan offentlig verksamhet. Det framgår allmänna bestämmelser om finansiering och om obligatoriska avgifter eller pålagor avseende vissa kontroller samt på grundval av vilka kostnader som de obligatoriska avgifterna ska fastställas och hur de ska beräknas. Det framgår också bestämmelser om andra avgifter än de obligatoriska avgifterna enligt den förordningen, uttag och tillämpning samt betalning av avgifter och pålagor. Därtill ställs det krav på öppenhet när det gäller avgifter och pålagor.

Den nya förordningen innebär vissa ändringar jämfört med den nuvarande förordningen (EG) nr 882/2004, till exempel avseende de kostnader som tas hänsyn till i beräkning av avgifter och pålagor. Nytt är bland annat också att begreppet "extra offentlig kontroll" (artikel 28 i (EG) nr 882/2004) inte överförs till den nya förordningen.

Kapitel VII - Officiellt intygande

Kapitlet tar upp bestämmelser om officiellt intygande gällande krav för att utfärda officiella intyg och officiella attesteringar samt krav på intygen för att garantera dess tillförlitlighet.

Avdelning III – Referenslaboratorier och referenscentrum

I avdelningen ställs det krav på Europeiska unionens referenslaboratorier (EURL) och nationella referenslaboratorier (NRL). Därtill ska kommissionen utse Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd samt det ges en möjlighet att utse Europeiska unionens referenscentrum för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet och integritet. Av avdelningen framgår bland annat närmare bestämmelser om referenslaboratoriernas utseende, ansvarsområden och uppgifter.

Avdelning IV – Administrativt stöd och samarbete

Avdelningen handlar om administrativt stöd och samarbete mellan EU:s medlemsstater i frågor som berör mer än en medlemsstat. Det finns bland annat bestämmelser om förbindelseorgan som ska fungera som kontaktpunkter mellan de behöriga myndigheterna, samt om vissa närmare krav på i vilka fall och hur stöd ges i praktiken. Det ställs också vissa krav på kommissionen.

Avdelning V – Planering och rapportering

Avdelningen handlar om arbete med den fleråriga nationella kontrollplanen (NKP) och medlemsstaternas och kommissionens årliga rapporter. Det framgår även bestämmelser om medlemsstaternas beredskapsplaner för livsmedel och foder. Därtill ges kommissionen befogenheter att anta närmare lagstiftning gällande tidsbegränsade samordnade kontrollprogram och ad hoc-baserade data- och informationsinsamlingar.

Avdelning VI – Unionens verksamhet

Kapitel I – Kommissionens kontroller

I kapitlet ställs det krav på kommissionens kontroller i medlemsstaterna och i tredjeländer. Av kapitlet framgår bland annat bestämmelser om program för och rapporter från kontroller i medlemsstaterna samt om medlemsstaternas skyldigheter när det gäller kommissionens kontroller.

Kapitel II – Villkor för införsel till unionen av djur och varor

Kapitlet tar upp hur kommissionen kan begära information om tredjeländers kontrollsystem innan export till unionen. Det fastställs villkor för att vissa djur och varor endast får införas till unionen från ett tredje land som finns upptaget i en förteckning, har sitt ursprung i en godkänd anläggning samt krav på intyg. Kommissionen ges befogenheter att erkänna åtgärder som tillämpas i ett tredje land som likvärdiga.

Kapitel III – Utbildning av personal vid de behöriga myndigheterna och vid andra myndigheter

I kapitlet ges kommissionen befogenheter att anordna utbildningsinsatser för de behöriga myndigheternas personal och, i förekommande fall, för personal vid vissa andra myndigheter. Nytt är att kommissionen får också i samarbete med medlemsstaterna anordna utbyten mellan de behöriga myndigheterna i två eller flera medlemsstater.

Kapitel IV – Informationshanteringssystem

Kapitlet handlar om ett informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc). Kommissionen ska inrätta och förvalta systemet i samarbete med medlemsstaterna. I systemet kommer bland annat de befintliga datasystemen Traces och RASFF (Rapid Alert for Food and Feed) att integreras.

Avdelning VII – Efterlevnadsåtgärder

Kapitel I – Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner

Kapitlet handlar om de behöriga myndigheternas allmänna skyldigheter i fråga om efterlevnadsåtgärder, åtgärder vid bristande efterlevnad och sanktioner. Därtill ställs det krav på möjlighet att rapportera faktiska eller potentiella överträdelser av förordningen.

Kapitel II – Unionens efterlevnadsåtgärder

Kommissionen ges befogenheter att vidta vissa åtgärder om det finns belägg för att det förekommer vissa allvarliga störningar i en medlemsstats kontrollsystem.

Avdelning VIII – Gemensamma bestämmelser

Kapitel I – Förfarandebestämmelser

Kapitlet handlar om genomförande av förordningen, till exempel om de villkor som ställs på kommissionen vid framtagande av delegerade akter enligt förordningen.

Kapitel II – Övergångs- och slutbestämmelser

Till stora delar handlar kapitlet om upphävanden av och ändringar i olika befintliga EU-rättsakter, men även bestämmelserna om ikraftträdande och tillämpning av den nya kontrollförordningen återfinns i kapitlet. När det gäller upphävanden, ska till exempel förordningarna (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 upphöra att gälla den 14 december 2019. Också krav på de behöriga myndigheterna när det gäller godkännande av livsmedelsanläggningar enligt (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 framgår av kapitlet.

Bilaga I

I bilaga I listas de territorier som avses i samband med införsel från tredjeland med undantag från tillämpningen av regler för växtskadegörare.

Bilaga II

Av bilaga II framgår närmare bestämmelser om vad som ska ingå i utbildningen för personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, samt om de områden som kontrollförfaranden ska omfatta.

Bilaga III

Bilaga III handlar om närmare bestämmelser när det gäller karakterisering av analysmetoder.

Bilaga IV

Av bilaga IV framgår avgifter eller pålagor för offentlig kontroll av verksamheter som omfattas av obligatoriska avgifter enligt förordningen.

Bilaga V

I bilaga V återfinns jämförelsetabeller mellan den nya kontrollförordningen och de rättsakter som upphävs genom förordningen.

Senast granskad 2022-12-02