Nationell kontrollplanering primärproduktion (operativt mål 20) 2023-2025

Livsmedel

Länsstyrelserna genomför varje år alla sina planerade kontroller enligt den nationella kontrollplaneringen för primärproduktion.

Bakgrund till målet

Enligt förordning (EU) 2017/625 ska den offentliga kontrollen vara regelbunden och riskbaserad. För att kontrollen av livsmedels- och foderlagstiftningen ska bli riskbaserad och enhetlig i hela Sverige finns en gemensam nationell kontrollplanering för kontrollen av primärproducenter av livsmedel och foder. Den tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna tillsammans.

Syftet är att säkerställa att alla branscher kontrolleras regelbundet och riskbaserat, att kontrollen blir enhetlig och att livsmedels- och foderkontrollerna hos primärproducenterna samordnas så långt som möjligt. På så sätt minimeras antalet kontrollbesök hos den enskilda aktören. Varje enskild länsstyrelse ansvarar för att planen genomförs.

Den nationella planeringen består dels av en fyraårig övergripande planering, dels av en ettårig, mer detaljerad planering. Den ettåriga planeringen anger vilka branscher som ska kontrolleras det kommande året, hur många aktörer som ska kontrolleras i varje bransch, i vilka län kontrollerna ska utföras och om det finns några särskilda fokusområden för kontrollen.

Den nationella kontrollplaneringen omfattar risk, redlighet och andra faktorer som har betydelse för efterlevnaden av livsmedels- och foderlagstiftningen. Kontrollplaneringen tar också hänsyn till specifika operativa mål och aktiviteter inom vissa fokusområden, ny och kommande lagstiftning, resultat från offentliga kontroller, övervakning och revisioner, krav från regering eller myndigheterna i livsmedelskedjan och annan omvärldsbevakning, som till exempel oro från konsumenter eller frågor från branschorganisationer och media.

För vem gäller målet

Målet gäller länsstyrelserna.

Lagstiftning

  • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning.
  • Bilaga I, förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.
  • Bilaga III, förordning (EG) nr 853/2004 särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.
  • Förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier.
  • Förordning (EG) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.
  • Förordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar.
  • Förordning (EU) nr 210/2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar.
  • Förordning (EU) 2020/2235 om förlagor till officiella intyg för vissa djur och varor (tidigare förordning (EU) 2019/628, se övergångsbestämmelser i artikel 35 förordning (EU) 2020/2235).
  • 46-57 §§ och 65-81 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

Kontrollen görs med de kontrollmetoder myndigheten angivit i sin kontrollplan (jfr 3 e § LIVSFS 2005:21). Verifierande provtagning görs när myndigheten bedömer att det behövs.

Den nationella planen för 2023-2026

Under 2023 ska minst 1000 kontrollbesök vid verksamheter som är registrerade som livsmedelsanläggningar eller som foder- och livsmedelsanläggningar samt  minst 100 kontrollbesök vid verksamheter som är registrerade som foderanläggningar. Hur kontrollbesöken fördelas mellan de 21 länsstyrelserna, vilka branscher som ska kontrolleras och fokus för kontrollerna framgår av den gemensamma nationella planen för primärproduktionskontrollen.

Senast granskad 2023-01-13