EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Ändringar med mera

Förordningen finns även i konsoliderad version (2014-06-30) som innehåller ändringar till och med förordning (EU) nr 652/2014

Ändrad genom kommissionens förordning (EU) 2017/228

Ändrad genom europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745

Rättelse

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002

Senast granskad 2017-05-08