Kontrollorgan för ekologisk produktion och ekologiska livsmedel

EU-logotyp för ekologisk mat

Kontrollen och certifieringen av ekologisk produktion, ekologiska livsmedel och import av ekologiska varor, har delegerats till särskilda kontrollorgan.

Delegering av kontrolluppgifter

Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan delegera kontroll och certifiering av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel till kontrollorgan. För att få delegation måste kontrollorganet vara ackrediterat och godkänt av Swedac.

Ackreditering och godkännande

Swedac ackrediterar och godkänner kontrollorgan. Myndigheten kontrollerar också att kontroll­organen uppfyller kraven på hur kontrollen ska utföras. Detta framgår av förordning (EG) nr 834/2007 och förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

Kontrollorgan, delegerande myndighet och godkända områden

Kiwa Sverige AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
 • Foder
 • Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

SMAK Certifiering AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
 • Foder
 • Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

ControlCert Scandinavia AB – Livsmedelsverket

 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

HS Certifiering AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
 • Foder
 • Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

Intertek Certification AB – Livsmedelsverket, Jordbruksverket

 • Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
 • Foder
 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

Valiguard AB – Livsmedelsverket

 • Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

Tillsyn av kontrollorganen

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Swedac ska granska hur kontrollorganen utför sina uppgifter. Granskningen görs både på kontrollorganens kontor och genom så kallade bevittningar då myndig­heterna följer med vid en kontroll som utförs hos ett certifierat företag. Bevittningarna följer en fyraårsplan för att täcka in alla områden inom ekologisk produktion.

Syftet med bedömningarna är att verifiera att kontrollorganet har ett system och rutiner som uppfyller de krav som ställs.

I bedömningen av kontrollorganen ingår också att kontrollera att de genomför certifieringar och utfärdar certifikat på rätt sätt. Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska bedöma om kontroll­organen uppfyller kraven för delegering.

Företag som inte kontrolleras av kontrollorgan

I Sverige finns ett undantag från kravet på anmälan till ett kontrollorgan för företag som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument, exempelvis i butik. Kommunerna och länsstyrelserna ansvarar för kontroll av dessa. Det förutsätter att företaget inte förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar eller bereder ekologiska livsmedel eller importerar ekologiska livsmedel från tredje land. Företag som säljer sina produkter på internet måste däremot vara anslutna till ett kontrollorgan.

Information till kontrollorgan

Särskild information till kontrollorgan om delegering av kontrollen och kontrollorganens uppgifter finns på Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets webbplatser.

Senast granskad 2020-05-26