Gränskontroll och importkontroll

Gränskontroll

EU-lagstiftningen reglerar vilka livsmedel, produkter och djur som ska genomgå gränskontroll då de importeras från tredje land till EU. Syftet är att kontrollera att sändningarna uppfyller relevanta krav i lagstiftningen. Målet med regelverket för import är att upptäcka och utesluta varor som kan vara en risk för människors och djurs hälsa.

 

De centrala myndigheterna ansvarar övergripande för råd, stöd och vägledning och de operativa kontrollmyndigheterna utför kontroll.

Myndighet Ansvarsområde

Näringsdepartementet

Finansdepartementet

Socialdepartementet

 
Jordbruksverket

Jordbruksverket ansvarar för importkontroll av levande djur och produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda som livsmedel samt hö och halm. Jordbruksverket ansvarar dessutom för importkontroll av icke-animaliska foder när förstärkta importkontroller krävs enligt förordning (EG) nr 669/ 2009.

Jordbruksverket ansvarar även för importkontrollen av ekologiska jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel. Kontrollen sker vid utsedda införselställen.

Det övergripande ansvaret för gränskontrollen ligger på Djuravdelningen, medan Växter- och kontrollavdelningen ansvarar för den operativa kontrollen på gränskontrollstationerna.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket ansvarar för importkontroll av produkter av animaliskt ursprung som är avsedda som livsmedel.

Livsmedelsverket ansvarar dessutom för importkontroll av icke-animaliska livsmedel i de fall EU-kommissionen beslutat om skyddsåtgärder enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 178/ 2002, eller när förstärkta importkontroller krävs enligt förordning (EG) nr 669/ 2009.

Livsmedelsverket ansvarar också för importkontroll av sådana köksredskap i plast som omfattas av kommissionens förordning (EU) 284/2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina.

Importkontrollen av animaliska och icke-animaliska livsmedel samt köksredskap i plast sker vid Livsmedelsverkets fem gränskontrollstationer samt vid en kontrollstation i hamnen i Södertälje.

Livsmedelsverket ansvarar även för importkontrollen av ekologiska livsmedel. Kontrollen sker vid sex stycken införselställen.

 Tullverket  Tullverkets roll är att genomföra en dokumentkontroll i samband med att varan övergår till fri omsättning.

 

Planering av kontrollen

EU-lagstiftningen anger vilka djur och produkter som måste genomgå gränskontroll vid införsel till EU:s territorium, vilka kontroller och i vilken omfattning kontrollerna ska göras. Det innebär att verksamheten inte kan planeras, utan styrs av vilken typ av och vilket antal sändningar som föranmäls för införsel till EU via de svenska gränskontrollstationerna. Lagstiftningen och riskvärderingar ligger till grund för vad som ska kontrolleras och kontrollernas omfattning.

Livsmedelsverket har utvecklat ett klassificeringssystem för att kunna ta ut stickprover ur sändningar med animaliska livsmedel utifrån ett riskperspektiv. I detta system poängsätts olika livsmedel, vilket blir en vägledning till vilka livsmedel man ska prioritera vid stickprovstagning.

Sändningar med animaliska produkter och levande djur ska föranmälas av importörer till gräns-kontrollstationen minst 24 timmar innan ankomst till EU:s territorium. Sändningar med icke-animaliska livsmedel och köksredskap ska föranmälas innan sändningen anländer till kontrollplatsen.

Dokumenterade tillvägagångssätt bidrar till enhetlig kontroll

Samtliga gränskontrollpliktiga sändningar måste föranmälas och genomgå kontroll. Enligt EU-lagstiftningen behöver dock bara en viss andel av alla sändningarna av en viss vara kontrolleras fysiskt. I den EU-gemensamma databasen TRACES finns bland annat information om tidigare utförda kontroller av vara, exporterande och importerande anläggningar. Informationen utgör, tillsammans med lagstiftningen, underlag för bedömningen av vilka sändningar som bör prioriteras i den fysiska kontrollen. Informationen kan även ligga till grund för beslut om importstopp.

När någon av EU:s ca 320 gränskontrollstationer hittar allvarliga brister i en sändning så utlöses en så kallad förstärkt kontroll. Den innebär att de tio efterföljande sändningar med samma produkt och samma ursprung måste genomgå utökade kontroller då de kommer till EU:s gräns.

Genomförande, kontrollmetoder och kontrollfrekvens

I Sverige utförs gränskontroll vid sex stycken EU-godkända gränskontrollstationer (GKS):

  • Arlanda flygplats (alla animaliska produkter och levande djur utom hov- och klövdjur samt köksredskap).
  • Landvetter flygplats (alla animaliska produkter och levande djur inkl. registrerade hästar, men inga andra hov- och klövdjur samt köksredskap).
  • Norrköpings flygplats (registrerade hästar).
  • Göteborgs hamn (alla animaliska produkter samt köksredskap).
  • Helsingborgs hamn (alla animaliska produkter samt köksredskap).
  • Stockholms hamn (animaliska livsmedel samt köksredskap), dessutom finns en kontrollstation i Södertälje hamn (vegetabiliska livsmedel och köksredskap).

Importen av ekologiska livsmedel kontrolleras vid sex stycken införselställen: Arlanda, Landvetter, Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Malmö.

Importkontrollen utförs enligt EU-lagstiftning samt nationella föreskrifter. Det finns även skriftliga rutiner och vägledningar för hur kontrollerna ska utföras. Samtliga kontroller registreras i TRACES och beslut om sändningarna fattas genom ett så kallat CVED/CHED (gemensam veterinärhandling vid införsel). Beslutet innebär sändningen antingen godkänns eller avvisas. Kontroll av livsmedel registreras även i ett nationellt system.

De kontroller som görs är:

  • Dokumentkontroll – kontroll av att medföljande veterinärintyg och/eller andra dokument överensstämmer med importvillkor och uppgifter om sändningen.
  • Identitetskontroll - kontroll av att medföljande dokument och märkning stämmer överens med sändningen.
  • Fysisk kontroll – kontroll av att själva sändningen uppfyller införselvillkoren.

Kontroll görs också av lastmanifest från fartyg och flygplan för att säkerställa att inga djur och produkter som ska gränskontrolleras undgår kontroll.

Efter kontrollen fattar gränskontrollen beslut om att sändningen antingen godkänns för införsel till EU eller att den avvisas.

Hantering av resultat och avvikelser

När en sändning inte blir godkänd för införsel till EU avvisas den och importören får då ett skriftligt beslut. Beslutet är överklagningsbart.

Produkter som avvisats ska antingen returneras till ursprungslandet, skickas till annat land utanför EU, användas för annan användning (till exempel kan livsmedel bli foder) eller destrueras. Om djur inte godkänns för införsel kan den officiella veterinären även besluta om avlivning, karantän eller isolering.

Eventuella positiva provsvar i de mikrobiologiska och kemiska analyser som utförs enligt det nationella provtagningsprogrammet för gränskontrollen rapporteras till EU-kommissionen, liksom analyser enligt skyddsåtgärder eller förstärkta importkontroller.

Uppföljning, utvärdering och ständiga förbättringar

Kontrollmyndigheterna följer regelbundet upp verksamheten vid sina gränskontrollstationer så att kontrollerna utförs i den omfattning och på det sätt som lagstiftningen föreskriver.

Supervisioner och internrevisioner genomförs regelbundet. Resultaten används för att kvalitetssäkra och vidareutveckla verksamheten. De centrala myndigheterna kontrollerar varje gränskontrollstation utifrån en särskild checklista. Detta sker minst var 18:e månad. Myndigheterna genomför även kalibreringsinsatser för att säkerställa att kontrollen är likvärdig och att kontrollpersonalen har rätt kompetens.

Analysen är ett verktyg för utveckling av kontrollen både på lokal och på nationell nivå. Resultaten och förslag till förbättringsåtgärder redovisas  i Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan.

 Vägledningar, checklistor och inrapporteringssystem:

Senast granskad 2020-05-26