Spårbarhet och märkning av fet fisk från Östersjön (operativt mål 4) 2023-2025

Livsmedel

Offentlig kontroll utförs för att verifiera spårbarhet för lax och sill/strömming från Östersjön vid samtliga anläggningar som registrerat utförsel i Hav- och vattenmyndighetens spårbarhetssystem. Detta i syfte att kontrollera att fisken inte säljs till länder som inte omfattas av dioxinundantaget.

Bakgrund till målet

Fet fisk från Östersjön kan innehålla halter av dioxin och PCB som överstiger EU-lagstiftningens gränsvärden. Fisk med halter som överskrider gränsvärdena får säljas i Sverige, men enbart inom landet och till andra länder som också har ett undantag från EU-lagstiftningen för detta gränsvärde. Det har dock tidigare visat sig att Östersjölax från Sverige har sålts till andra EU-länder, i strid med undantagsvillkoren.

Målet syftar till att producenter och grossister som handlar med fet fisk från Östersjön, med högre halter dioxiner och PCB:

 • dels ska ha kännedom om de begränsningar som finns i handeln mellan länder inom EU, och
 • dels därför enbart levererar fet fisk från Östersjön med spårbarhet och med godkända gränsvärden för dioxin och PCB.

För vem gäller målet

Målet gäller för

 • Havs- och vattenmyndigheten i det att de lämnar ut uppgifter till Livsmedelsverket antingen i enlighet med
  • 5 kap, 1 b § i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen där det är tillämpligt, eller
  • i annat fall efter ordinarie sekretessprövning.
 • Myndigheter som enligt 25 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för livsmedelsanläggningar som för ut partier av lax från Östersjön. Det kan röra sig om både kommunala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket.

Lagstiftning

 • Artikel 18 förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
 • Artikel 7.4 och 7.5 förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
 • Förordning (2011:1494) om handel med vissa fiskarter från Östersjöområdet
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:22) om vissa fiskarter från Östersjöområdet

Genom sökningar i spårbarhetssystemet gör Havs- och vattenmyndigheten en rapport som månadsvis (eller kvartalsvis alternativt löpande) lämnas till Livsmedelsverket med information om fiskeriprodukter (av lax) eller strömming/sill från Östersjön som förs ut från Sverige.

Livsmedelsverket kontaktar den kontrollmyndighet som har ansvar för offentlig kontroll vid den anläggning som fört ut fisken. Kontrollmyndigheten utför en spårbarhetskontroll genom inspektion eller revision för att kontrollera att företagarna känner till och följer reglerna och har spårbarhet ett steg framåt i handelskedjan.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad 2022-04-29