Ekologiska livsmedel (operativt mål 5) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att de aktörer som släpper ut ekologiska produkter eller produkter under omställning, har anmält sig till Livsmedelsverket. Kontroll utförs också för att verifiera undantagen från anmälan och krav på certifikat.

Livsmedelsverket ska omedelbart underrättas om en aktör inte har anmält sin verksamhet enlig reglerna. Livsmedelsverket prövar då frågan om sanktionsavgift.

Bakgrund till målet 

Ekologiska produkter har ett mervärde för konsumenter, vilket kan öka risken för vilseledande och bedrägliga förfaranden. Det är viktigt att den ekologiska livsmedelsinformationen/märkningen är korrekt och inte vilseleder, eftersom det är en förutsättning för att konsumenter ska få det som de betalar för. Om ekologiska livsmedel inte motsvarar den information som ges finns risk för att förtroendet hos konsumenterna minskar för dessa produkter. Att motverka vilseledande och bedrägliga förfaranden är också en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden.

Aktörer som

  • släpper ut ekologiska produkter eller produkter under omställning,
  • producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning,
  • importerar sådana produkter från ett tredje land eller som
  • exporterar sådana produkter till ett tredje land eller som släpper ut ekologiska produkter på marknaden

ska anmäla sin verksamhet till behörig myndighet avseende ekologiska livsmedel, det vill säga Livsmedelsverket.

Aktörer som säljer färdigförpackade ekologiska livsmedel direkt till slutkonsumenter är undantagna från kravet på anmälan. Anmälda aktörer ska ha ett certifikat för att få släppa ut ekologiska produkter eller produkter under omställning på marknaden. För att få ett certifikat ska anmälda aktörer certifiera sin verksamhet hos ett kontrollorgan. Aktörer som säljer inte färdigförpackade livsmedel direkt till slutkonsument är under vissa förutsättningar undantagna från kravet att inneha ett certifikat.

Det är bland annat kommunerna och länsstyrelserna som kan upptäcka företag som borde vara anmälda till ett kontrollorgan men som inte är det. I Sverige utför kontrollorgan den kontroll av ekologiska livsmedel som ska ske mot det ekologiska regelverket om ett företag är anslutet till kontrollsystemet för ekologisk produktion.

För vem gäller målet

Målet gäller alla myndigheter som utifrån 25 § livsmedelsförordning (2006:813) har kontrollansvar för en livsmedelsanläggning. Länsstyrelserna omfattas inte av målet.

Lagstiftning

  • Artikel 8 och 16 förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer för livsmedelslagstiftning
  • Artikel 34 och 35 i förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion
  •  2, 3, 4 och 12 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:12) om kontroll av ekologisk produktion
  •  Artikel 7 och 36 förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation

Kontrollmetod

Verifierande kontroll i detta mål görs genom kontrollmetoderna revision och inspektion.

Kontrollmyndigheten ska kontrollera och verifiera att en aktör har anmält sig till Livsmedelsverket. Kontrollmyndigheten kontrollerar också att kraven för undantagen från anmälan och att inte inneha certifikat är uppfyllda. För undantagna aktörer gör kontrollmyndigheten kontroll av de produkter som säljs av dessa aktörer och verifierar att certifikatet omfattar de produktkategorier som detaljhandeln får från leverantören samt certifikatens giltighetsperiod.

En kommun ska omedelbart underrätta Livsmedelsverket när den konstaterar att en aktör inte har anmält sin verksamhet till Livsmedelsverket.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2023-06-07