Nationella referenslaboratorier

Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har utsetts till nationella referenslaboratorier (NRL, National Reference Laboratory).

Generellt är SVA NRL inom foder, djurhälsa och levande djur, medan Livsmedelsverket är NRL inom livsmedelsområdet. I Sverige finns också två referenslaboratorier på gemenskapsnivå (EURL, European Union Reference Laboratory), ett på Livsmedelsverket och ett på SVA. Myndigheterna har utsetts enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll, som motsvaras av artikel 100 i förordning (EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll som ersatte förordning (EG) nr 882/2004 den 14 december 2019.

Kvalitetssystem för NRL

Laboratorierna är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025. De laboratorier som anlitas av Livsmedelsverket för myndighetens egna kontroller är också ackrediterade. Både Livsmedelsverket och SVA kan använda flexibel ackreditering, vilket är inskrivet i respektive ackrediteringsomfattning. Det innebär att myndigheterna kan lägga till fler substanser och provtyper inom samma teknikområde utan att en extra inspektion behöver göras.

Handlingsplan för provningsjämförelse eller ringtest

Laboratorierna på SVA och Livsmedelsverket ansvarar för planering och utförande av provnings­jämförelser/ringtester. Man ser till att alla ackrediterade metoder testas regelbundet och deltar i provningsjämförelser/ringtester som arrangeras av till exempel EURL eller andra aktörer. Myndigheterna anordnar även vid behov provningsjämförelser för laboratorier som deltar i offentlig kontroll. I rollen som NRL lämnar man dessutom information från EURL och ger vetenskapligt och tekniskt stöd till de officiella laboratorierna. Representanter för myndigheterna deltar i möten och utbildningar eller kurser som arrangeras av respektive EURL. Man informerar också kontinuerligt officiella laboratorier om verksamheten inom området.

Handlingsplan för att se till att NRL följer lagstiftningen

SVA och Livsmedelsverket träffas regelbundet för att diskutera hur man gemensamt säkerställer att kraven i EU-lagstiftningen uppfylls (artikel 101.1 och 100.2  i förordning (EU) nr 625/2017).

En sammanställning över EURL och NRL finns på EU-kommissonens hemsida.

Senast granskad 2020-09-16