Tullverket

Tullverkets organisationsschema

Tullverkets uppgift är att fastställa och ta ut tullavgifter, punktskatter och kontrollavgifter. Tullverket ska även övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet, så att bestämmelser om in- och utförselrestriktioner efterlevs.

Organisation och struktur

Tullverket leds av generaltulldirektören genom en verksledningsstab. Kärnverksamheten är uppdelad i två avdelningar - Effektiv handel och Brottsbekämpning. Dessa är indelade i olika delprocesser, där klarera varor är den delprocess som främst berörs.

Myndigheten verkar inom hela landet och är främst lokaliserad vid gränsorter med större godsflöden, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tullverket rapporterar till Finansdepartementet.

Mer om uppdraget

Tullverkets mål är att säkerställa tull-, skatte- och avgiftsintäkter samt efterlevnaden av in- respektive utförselrestriktioner. Därutöver att förebygga säkerhet och bekämpa brottslighet i leveranskedjan.

Tullverket som kontrollmyndighet har även möjlighet att utföra vissa offentliga kontroller i enlighet med förordningen om provtagning på djur m.m.

Vill du ha mer information om Tullverket kan du klicka på Tullverkets logotyp längst ner på sidan. Då kommer du direkt till Tullverkets webbplats

Senast granskad 2020-10-01