Övriga myndigheter i livsmedelskedjan

Övriga myndigheter i livsmedelskedjan

Myndighet/institut och webbplats Områden där kontakt sker
AgriFood Economics Centre
http://www.agrifood.se/ 
Kvalificerade samhållsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet. Samarbete mellan SLU och Lunds universitet.
Arbetsmiljöverket
www.av.se
Zoonoser i arbetsmiljön.
Folkhälomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se
Folkhälofrågor (smittskydd, hälsoskydd och folkhälsa)
Havs- och Vattenmyndigheten
www.havochvatten.se
Landningskontroll av fisk. Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet. Dioxin. 
Kommerskollegiet
www.kommers.se
Utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik, regler, underlätta handelshinder, EU:s gränsåtgärder.
Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Ekologiska livsmedel, märkningsfrågor, marknadsföringsfrågor, WHO-koden.

Kustbevakningen
www.kustbevakningen.se

Landning av fisk. Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet. 
Landsting och smittskyddsläkaren
www.krisinformation.se
Zoonoser, epizootier, matförgiftningar. Planerar, organiserar och leder smittskyddet i sitt landsting. Ger allmänheten råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. 
Läkemedelsverket
www.lakemedelsverket.se
Kosttillskott, gränsdragning mellan läkemedel och livsmedel, veterinärmedicinska läkemedel. 
Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se
GMO, miljögifter i livsmedel, växtskyddsmedel. 
Skolverket
www.skolverket.se
Utbildning av skolpersonal, kostråd.
Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se
Dricksvattenområdet, nutrition, smittskydd, livsmedelshygien, växtskyddsmedel, WHO-koden. 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
www.ssm.se
Bestrålade livsmedel, mätningar av radioaktiva ämnen i dricksvatten och konsumetionsmjölk. 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
www.swedac.se

Ackreditering av laboratorier, ackreditering och godkännande av kontrollorgan.
Senast granskad 2020-04-21