Kommunerna

Organisationsschema för kommunerna

Kommunernas befogenheter och uppgifter i livsmedelskedjan regleras av olika speciallagar, till exempel livsmedelslagen, samt förordningar och föreskrifter. Det är kommunfullmäktige som utser de nämnder som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter, exempelvis när det gäller livsmedelskontroll.

Organisation och struktur

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige (KF) och dess högsta verkställande organ är kommunstyrelsen (KS). KF tillsätter de nämnder som behövs för verksamheten och fastställer deras budget och beslutar om taxor och avgifter.

Kommuner kan samverka med varandra via gemensamma nämnder och/eller gemensamma förvaltningar, via kommunalförbund eller genom avtal. Nämnders uppgifter kan också flyttas till kommunalförbund.

Den löpande verksamheten i nämnden/kommunalförbundet är i stor utsträckning delegerad till en tjänstemannaorganisation, ofta kallad förvaltning. Undantag för vad som får delegeras finns, bland annat ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskilda, och sådant som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Beslut som fattas i en kommunal nämnd och rör livsmedelskontroll kan överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen är också en kontrollmyndighet som i vissa fall ska hjälpa och stötta de kommunala myndigheterna.

Staten kan i vissa fall ingripa mot den kommunala kontrollen. Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan i samråd med kommunen besluta att den offentliga kontrollen av en viss anläggning ska flyttas över till Livsmedelsverket, Jordbruksverket eller länsstyrelse. Myndigheterna kan också förelägga en kommun att rätta till sina brister och de kan även ansöka hos regeringen om att kommunens kontrolluppgifter ska flyttas över till respektive statlig myndighet.

Mer om uppdraget

Livsmedelslagens efterlevnad kontrolleras av vissa statliga myndigheter men också av kommunerna. I Livsmedelsförordning (2006:813) anges vilka verksamheter som faller under det kommunala kontrollansvaret. Det sig om cirka 90 000 livsmedelsanläggningar.

De nämnder som utför livsmedelskontroll bedriver i princip alltid även tillsyn enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. Dessa nämnder benämns ofta Miljönämnd, Bygg- och miljönämnd, Samhällsbyggnadsnämnd eller Miljö- och hälsoskyddsnämnd.

När det gäller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter är kommunerna behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över bland annat nedgrävning av animaliska biprodukter samt utlämnande, transport och kompostering av matavfall.

Enligt lag får en nämnd inte utöva kontroll över sådan verksamhet som den själv bedriver. Förtroendevalda eller tjänstemän får inte heller ha dubbla roller.

De kommunala nämnder som utövar livsmedelskontroll rapporterar årligen resultat från livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket. Jordbruksverket anvisar de kommunala nämnder som utför kontroller av foder och animaliska produkter att lämna in en rapport om kontrollen.

Närmare information om varje kommun finns på respektive kommuns webbplats.

Senast granskad 2019-09-04