Länsstyrelserna

Länsstyrelserna är statens regionala företrädare. I rollen ingår att agera utifrån ett statligt helhetsperspektiv och därigenom bidra till att nationella intressen får genomslag på regional nivå.

Organisation och struktur

Länsstyrelsens organisation varierar mellan olika län men myndigheten leds alltid av en landshövding som utses av regeringen. Ansvaret för länsstyrelsens olika verksamhetsområden delegeras till chefsnivåer under landshövdingen genom en besluts- eller arbetsordning. Landshövdingen har dock det yttersta ansvaret för alla verksamhetsområden, inklusive länsstyrelsens kontroll inom livsmedelskedjan.

Kontrollen inom livsmedelskedjan genomförs av handläggare med olika kompetenser, exempelvis länsveterinärer, djurskyddshandläggare, primärproduktionskontrollanter och kontrollanter av jordbrukarstöd.

Organisatoriskt sorterar de 21 länsstyrelserna under Finansdepartementet.

Mer om uppdraget

Länsstyrelserna styrs dels av förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, dels av de årligen återkommande regleringsbreven. Länsstyrelserna verkar inom en rad områden, exempelvis kulturmiljö-, lantbruk-, miljö-, plan- och livsmedelsfrågor.

Länsstyrelsen är ansvarig för den offentliga kontrollen i primärproduktionen. Kontrollen innefattar livsmedel och foder i primärproduktionen, kontroll av användningen av veterinärmedicinska preparat till djuren, djurskydd och djurhälsa. Länsstyrelserna ansvarar också för kontroll av tvärvillkor kopplade till lagstiftningen. Man har även ansvar för tillsyn över djurhälsopersonalen inklusive veterinärernas läkemedelsförskrivning, samt kontrollerar transporter av animaliska biprodukter och transporter av levande djur.

Länsstyrelsen utför dessutom djurskyddskontroll av sällskapsdjur och försöksdjur och ger tillstånd för viss verksamhet med djur, förhandsgranskar och besiktigar byggnader för bland annat livsmedelsproducerande djur.

Inom smittskyddsområdet ska länsstyrelserna leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar på regional nivå. Det innebär bland annat att de ska samverka och stödja Jordbruksverket i bekämpningen av epizootiska sjukdomar och salmonella hos lantbrukets djur.

Länsstyrelsen utför revisioner av den kommunala livsmedelskontrollen och är delaktig i samordningen av kommunernas kontroll i länet. Myndigheten är också överklagandeinstans för beslut fattade av de kommunala nämnderna i fråga om livsmedel och animaliska biprodukter.

Närmare information om varje län finns på länens webbplatser. Där framgår även vilka kommuner som ingår i respektive län. Klickar du på länsstyrelsernas gemensamma logotyp längst ner på sidan kommer du till deras gemensamma webbplats.

Senast granskad 2020-09-04