Nationellt nätverk för bra matvanor

Det Nationella nätverket för bra matvanor arbetar för matvanor som är hållbara såväl för hälsan och miljön som ur ett socialt perspektiv.

Livsmedelsverket leder sedan 2016 ett Nationellt nätverk för bra matvanor med representanter från samtliga regioner, Sveriges kommuner och regioner - SKR, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Skolverket och Socialstyrelsen. Representanterna utses på uppdrag av respektive regiondirektör/generaldirektör.

Syftet med det nationella nätverket är att inspirera, utbyta kunskaper och erfarenheter samt utgöra en kanal för att sprida nyheter och dela information. Det finns en stor samlad erfarenhet i nätverket både var gäller sakfrågor och arbetssätt.

Det nationella nätverket arbetar för att

  • öka förståelsen för bredden i arbetet med bra matvanor
  • särskilt uppmärksamma hälsoaspekter på matvanorna
  • identifiera strategier för att på sikt öka genomslaget för arbetet med bra matvanor.

Nätverket har utvecklats till en betydelsefull plattform för utbytet mellan nationella myndigheter och regionala aktörer i olika delar av landet. Detta har ökat förståelsen för hur offentliga aktörer kan arbeta för att främja matvanor som är hållbara både för miljön och för att minska ojämlikheten i matvanor och hälsa.

Senast granskad 2021-05-19