Kommittéer och samarbeten

Märkning av livsmedel - CCFL

Kommitténs mandat

Kommittén för märkning av livsmedel, CCFL, har som sitt huvudsakliga uppdrag att:

  • ta fram förslag till märkningsbestämmelser för alla livsmedel
  • bedöma, och vid behov ändra, och tillstyrka förslag till särskilda märkningsbestämmelser, utarbetade av varukommittéerna, hanteringsrutiner och vägledningar
  • ta hand om märkningsfrågor från Codexkommissionen (CAC)
  • studera problem i förbindelse med reklam för livsmedel med särskild hänsyn till påståenden och vilseledande beskrivningar.

Att godkännande av märkningsavsnitt i förslag till standarder utarbetade av varukommittéerna ibland måste ske efter att CAC godkänt standarden är en följd av att CCFL numera sammanträder med cirka 18 månaders tidsintervall.

Sammanfattningar från möten 

Möte den 9-12 maj 2016

Codex officiella rapport från CCFL43, REP16/FL, se fördjupad information nedan.

Viktiga frågor för Sverige och EU

I arbetet med datummärkning och godkännandet av förslag på en helt ny standard för timjan fick Sverige och EU gehör för flera frågor som är viktiga ur ett regelförenklingsperspektiv. Att avbryta arbetet om ekologiskt vattenbruk på grund av bristen på konsensus är acceptabelt för EU som inte vill att hormoner ska tillåtas i ekologiskt vattenbruk. Förbud mot användning av hormoner är en av de grundläggande principerna för det ekologiska jordbruket och vattenbruket inom EU.

Godkännanden på steg 5/8 – Arbetet fortsätter med datummärkning med mera

CCFL godkände förslaget till reviderad allmän standard för märkning av tillsatser när de säljs som sådana (steg 5/8). Därefter har standarden antagits av CAC och publicerats på Codex hemsida.

Märkningsavsnittet i ett förslag till regional standard, för icke fermenterade sojabönsprodukter, som CAC antog (på steg 8) 2015, godkändes efter några justeringar.

Förslagen till nya standarder på steg 5 – för aubergine, spiskummin och timjan - kommer att behandlas ytterligare i varukommittéerna. CCFL ändrade till lämpligare ordval i underrubrikerna till märkningsavsnittet för aubergine. Märkningsvillkoren för timjan justerades då ett krav på att ange "torkad" i beteckningen inte är förenligt med den allmänna standarden för färdigförpackade livsmedel, något som Sverige och EU fört fram. Märkningsavsnittet för spiskummin godkändes däremot utan ändringar.
Fortsatt behandling: CAC sommaren 2016 och i kommittén för kryddor och kryddväxter (CCSCH) februari 2017 och kommittén för frukt och grönsaker (CCFFV) oktober 2017.

Revideringen av avsnittet om datummärkning i den allmänna standarden för färdigförpackade livsmedel gick vidare till steg 5. Sverige och EU har haft stort inflytande på utfallet även om det på vissa punkter varit tvunget att kompromissa.
Fortsatt behandling: CAC sommaren 2016, hygienkommittén rörande ett kriterium för undantag från datummärkning november 2016 varefter förslaget kommer att behandlas på steg 7 vid CCFL oktober 2017.

Ekologiskt vattenbruk på steg 4 tas bort från CCFL-agendan

CCFL enades om att avbryta diskussionerna på detta mycket tekniska område. Trots ansträngningar från ordförande lyckades man inte hitta några kompromisslösningar i flera viktiga frågor (såsom användning av hormoner) och allmänna principer. CCFL föreslog att CAC identifierar om något annat underorgan kan fortsätta arbetet eller avbryta det.

Fortsatt behandling: CAC har beslutat att överväga hur man ska gå vidare 2018 och
också beslutat att denna punkt utgår från dagordningen för CCFL.

Nytt arbete – Grossistförpackningar steg 1/2/3

CCFL enades om att påbörja nytt arbete med riktlinjer för märkning av grossistförpackningar (Guidance for the labelling of non-retail containers of food).

Fortsatt behandling: CAC godkände det som nytt arbete i juli 2016. Sedan
september 2016 förbereder en elektronisk arbetsgrupp ett utkast till riktlinjer
som ska diskuteras på steg 3-nivå vid CCFL i oktober 2017. Arbetsgruppen leds
av Indien, USA och Costa Rica. Arbetsspråk: engelska och spanska.

Framtida arbete – tre olika diskussionsunderlag ska tas fram

CCFL enades om att tre olika diskussionspapper ska tas fram till nästa möte (oktober 2017):

  • Påståenden och konsumentens preferenser Consumer preference claims. Syftet är att förstå och definiera problem kopplade till påståenden och konsumenternas preferenser i den internationella handeln (till exempel halal, vegetarisk) inom ramen för CCFLs mandat. Iran och Turkiet förbereder.
  • Näringsmärkning på förpackningsframsidor Front-of pack nutrition labeling FOP – Costa Rica och Nya Zeeland utsågs att leda en elektronisk arbetsgrupp vars syfte är att inventera befintliga system, överväga om det finns behov av att ta fram allmänna principer för FOP, utarbeta ett diskussionsunderlag med hänsyn till vad WHO gjort på området och ta fram ett utkast till projektdokument (tidplan för nytt arbete). Arbetsspråk: spanska och engelska
  • Framtida arbete – Kanada tar fram en sammanfattning av CCFLs tidigare frågor som inte gått vidare; pågående arbete samt nya frågor (emerging issues)

På rekommendation från tillsatskommittén ska CCFL i framtiden överväga att se över det avsnitt som behandlar tillsatser i den allmänna standarden för färdigförpackade livsmedel.

Arbete som avbryts

Dokument om märkning vid internetförsäljning av livsmedel. CCFL konstaterade att arbete kan tas upp i framtiden när ett diskussionsunderlag föreligger, men något sådant dokument har inte presenterats sedan idén väcktes 2014.

Översyn av Codex riktlinjer för termen "halal". CCFL samtyckte till att inte revidera Codex riktlinjer för halal men att istället överväga en bredare ansats om frågor som rör påståenden och konsumentens preferenser inom ramen för CCFLs mandat.

Positivt utfall för EU

Mötesresultatet för EU:s del blev sammantaget positivt. Det positiva utfallet kan tillskrivas hårt arbete i de olika frågorna av experterna från kommissionen och medlemsstaterna och deras engagemang i de elektroniska arbetsgrupperna. I det kommande arbetet inom CCFL är det särskilt viktigt att EU fortsatt engagerar sig i datummärkning, märkning av grossistförpackningar, påståenden och konsumenternas preferenser samt Front of Pack Nutrition Labelling.

Möte den 14-20 oktober 2017

Paraguay arrangerade mötet tillsammans med Kanada. Flera sidoevenemang hölls bland annat om framsidesmärkning (Front of Pack Nutrition Labelling) och märkning av alkoholhaltiga drycker.

FAO har publicerat handboken om märkning. Se "Handbook on Food Labelling to Protect Consumers", länk nedan.

Resultaten från FAO:s enkät om datummärkning väntas komma till årsskiftet.

WHO:s riktlinjer om framsidesmärkning, som för närvarande testas i fält, väntas bli allmänt tillgängliga första halvåret 2018.

Samtliga märkningsavsnitt i nyligen antagna standarder godkändes.

Revideringen av avsnittet om datummärkning i den allmänna märkningsstandarden avancerade för antagande av Codex Alimentarius Commission sommaren 2018.

Utformning av en vägledning om märkning av grossistförpackningar fortsätter med en elektronisk arbetsgrupp och vid behov en fysisk arbetsgrupp före nästa CCFL.

Samtliga av EU:s fyra prioriterade områden för fortsatt eller framtida arbete fick gehör:
Framsidesmärkning; internetförsäljning/e-handel; innovation – användning av teknologi i märkningen samt allergenmärkning.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2017-10-31