Livsmedelshygien - CCFH

Kommitténs mandat

Codex hygienkommitté, CCFH tar fram vissa grundläggande dokument om livsmedelshygien, hanteringsanvisningar för olika slags livsmedel och dokument om riskhanteringsstrategier för olika bakterie/livsmedelskombinationer.

Kommittén träffas en gång om året, däremellan är det olika arbetsgruppsmöten, ofta elektroniska, där man jobbar rent konkret med att ta fram förslag till nya dokument.

I många dokument utnyttjas vetenskapligt underlag som tas fram eller sammanställs vid riskvärderingar eller andra expertkonsultationer som FAO och WHO anordnar. CCFH har möjlighet att föra fram önskemål om riskvärderingar, men endast FAO/WHO kan besluta om en expertkonsultation ska genomföras och i så fall vilken inriktning den ska ha.

Sammanfattningar från möten

Möte den 4-8 november 2019

Mötet hölls i en positiv anda och blev framgångsrikt för EU och Sverige. Ett dokument kunde färdigställas och sändas vidare till steg 8 i Codex-processen; en uppförandekod för hantering av allergener i livsmedel.

En viktig fråga på dagordningen var revideringen av hygienkoden (General Principles for Food Hygiene CAC/RCP 1-1969) och i synnerhet bilagan om HACCP. Det handlar om viktiga och grundläggande dokument av stor betydelse för alla typer av livsmedelsföretag. Arbete har pågått sedan 2016 och dokumentet kunde nu skickas vidare för antagande på steg 5/8.

Arbetet med en vägledning för hantering av livsmedelsburna utbrott/kriser fortsatte och dokumentet kunde skickas till steg 5. En fysisk arbetsgrupp ledd av DK och med stöd av EU och Chile ska anordnas i samband med nästa kommittémöte för att arbeta vidare på inkomna synpunkter.

Arbetet med en vägledning för kontroll av Shigatoxin-producerande E coli (STEC) i olika typer av livsmedel fortsätter på steg 2. En elektronisk arbetsgrupp under ledning av Chile, Frankrike, USA och Nya Zeeland kommer att arbeta vidare med förslaget och med de olika bilagorna om nötkött, bladgrönsaker, och opastöriserad mjölk och ost.

Ett förslag till nytt arbete diskuterades och godkändes: framtagande av en vägledning för användning av vatten i livsmedelsproduktion.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2021-03-23