Codex Alimentarius Kommissionen - CAC

Vi bevakar och förbereder den svenska positionen i frågor som kan tas upp på agendan till kommande möten.

Sammanfattningar från möten

Möte den 8-12 juli 2019

Det 42:a mötet med Codex Alimmentarius kommissionen blev ett möte med flera för EU oväntade diskussioner. Resultatet blev att en ny strategisk plan antogs för Codex arbete under 2020-2025. Även 28 standarder samt 11 förslag till att starta nya arbeten antogs. Den strategiska planen har ett nytt förenklat format som gör det möjligt för regionala kommittéer att komplettera planen geom att lägga till aktiviteter. Huvudansvaret för den nya strategiska planen lades på vice ordföranden Steve Wearne (UK). Han fick beröm för sin arbetsmetod som öppnade för kommentarer från alla medlemmar, under flera rundor och vid flera informella konstallationsmöten. CAC42 rekommenderade att även det framtida arbetet kring tillämpningen av "Statement of principles/role of science" ska erbjuda samma öppenhet och delaktighet.

Huvudpunkterna vid mötet:

Statement of principles/Role of Science

Codex förfarandemanual tar upp flera grundregler i sektionen "Statement of principles/role of science". Dessa regler ska utgöra ramen för arbetet med att ta fram nya standarder. CCEXEC:77 diskuterade om behovet av att revidera eller tydliggöra frågorna i Statement of principles, veckan innan CAC:42. Vidare diskussioner och förslag till fortsatt arbete behövde få klartecken från CAC 42.

CAC42 beslutade om hur arbete ska gå vidare med följande frågor:

 • Vad är det som ska tas fram?
  En vägledning (Practical guidance on the operationalisation of Statement of principles) för kommittéernas arbete med bakgrund i Codex Sekretariatets dokument som lämnades ut inför CCEXEC:77.
 • Vem ska delta i arbetet med vägledningen?
  En undergrupp av CCEXEC förbereder underlaget som också ska vara föremål för informella diskussioner i CCGP. Dessutom får alla Codex medlemmar möjlighet att svara på två CL från Codex Sekretariatet.
 • Tidsramar för arbetet
  Första CL innan CCEXEC 79 - februari 2020
  Informella diskussioner vid CCGP - mars 2020
  Andra CL inför CAC43 - april/maj 2020
  Utkast till vägledning inför CAC43 - juni 2020

Strategiska planen 2020-2025

 • CAC42 godkände SP för 2020-2025 samt att SP bör vara ett levande dokument som ska utvärderas med två års intervaller.
 • Handlingsplaner över hur tillämpningen av det nya SP ska gå till ska tas fram av regionala kommittéer. För att arbetet ska bli så enigt som möjligt, ska CCEXEC 78 (efter CAC42 i juli 2019) förbereda en mall. Samma mall ska användas av alla Codex Regionala kommittéer när aktiviteter för implementeringen av SP 2020-2025 tas fram.

Frågor till/från FAO och WHO

 • Förslaget från EU om att vidareutveckla arbetet med att fastställa en hållbar finansiering för FAO/WHO:s vetenskapliga kommittéer, fick positivt svar från alla deltagare.

CAC43, det första digitala kommissionsmötet

Det 43:e mötet med Codex Alimentarius kommissionen ägde rum efter att FAO:s rättstjänst godkänt några tillfälliga ändringar i stadgarna, ingen omröstning och inget val fick hållas. CAC43, den första virtuella sessionen, hölls den 24-26 september, 12, 19 oktober och 5-6 november 2020. Mötesordförande var Guilherme Antonio da Costa Jr. från Brasilien, och Codex Sekretariatet representerades av Tom Heilandt.

Generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, QU Dongyu och generaldirektören för Världshälsoorganisationen, WHO, Dr Tedros Ghebreyesus Adhanom, öppnade mötet och hälsade delegaterna välkomna, till en historisk första virtuell kommission, dessutom under utmanande förhållanden.

Mötet resulterade i antagande av:

 • 22 nya och reviderade standarder,
 • 6 Codex standarder, antogs på steg 5,
 • 6 förslag till nytt arbete,
 • JMPR:s prioriteringslista för utvärdering av pesticider, 
 • även att det ryska språket införs på permanent basis i CCEURO.

Arbetet i Codex kommitté för fisk och fiskprodukter, CCFFP, startades på nytt för att komplettera standarden för sardiner (CXS 94-1981). Två kommittéer, CCCPL och CCPFV adjournerades, sine die.

Nya regionkoordinatorer nominerades för fem regionala kommittéer. För regionen Europa nominerades Kazakstan för andra gången.

Agendapunkter som tog mer tid i anspråk, till exempel:

TFAMR

Två globalt harmoniserade standarder förhandlas av Codex medlemsländer sedan 2016,

 • en revidering av ”Code of Practice to Minimize and Contain Foodborne Antimicrobial Resistance” (CXC 61-2005)
 • en ny vägledning om resistensövervakning i livsmedelskedjan.

Trots att CAC43 bara behövde stödja förslaget till vägledning på steg 5, hölls långa, tekniska diskussioner. Grundinställningen var att ett Codex dokument behöver finnas och att arbetet med detta bör fortgå. Förslaget till GL har gått vidare på steg 5, med RU:s reservationer noterade i rapporten.

Ett steg i rätt riktning är också att alla Codex MS är överens om att båda dokumenten, GL och GLIS, ska lämnas för antagande till CAC44 i november 2021.

Regional standard (Afrika) för torkat kött

Ett förslag har lämnats för godkännande på steg 5. De latinamerikanska länderna vill gärna ha en global standard för produkten, torkat kött, som finns på den globala marknaden.

Produktionsmetoden som tas upp i förslaget från Afrika verkar skilja sig från det Latinamerika vill ha. Standarden godkändes på steg 5 men diskussionerna fortsätter.

”Codex and pandemic – Strategic challenge and opportunities”

Ett arbete som förs inom CCEXEC:s ramar. Här har omfattande diskussioner pågått under tre CCEURO-samordningar men också i plenum.
En subkommitté av CCEXEC, som leds av Miriam Eid från Libanon, förbereder en interim­rapport  som också ska vara föremål för informella diskussioner i CCGP under februari 2021.

Codex Sekretariatet har också lämnat ut i CRD 37, förslag till eventuella ändringar men också tillämpningen av gällande arbetsformer som behöver övervägas i dessa pandemitider. Det är korttidslösningar som behövs för att kunna arbeta virtuellt. Om långtidslösningar, det vill säga ändringar i PM, skulle behövas, då  ska dessa förslag lämnas för diskussioner i CCGP.

Hybridmöten, ett möte som hålls samtidigt i virtuellt och fysisk format, har inte fått stöd. Förstahandsvalet är fortsättningsvis fysiska möten. Inte minst med anledning av tids­skillnaden. 

Codex Sekretariatet

En ändring i FAO:s organisation leder till att Codex Sekretariatet rapporterar direkt till FAO:s generaldirektör, från och med 2020.

FAO har budgeterat en miljon dollar för vetenskaplig expertis, som behövs för att ta fram Codex standarder.

Bland pandemins effekter:

 • För 2021 gäller fortfarande flexibilitet, då flera virtuella möten kan behöva hållas. En viss kontinuitet bör uppnås i standardarbetet. Frågor som bedöms som icke kontroversiella bör tas vidare i stegprocessen.
 • Tidtabellen för kommande Codex möten ska diskuteras i detalj vid CCEXEC80. Både frekvens och mötesdatum ska ses över.
 • Svårt att uppskatta hur virtuella arrangemang påverkar budgeten.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2021-12-29