Strategiska gruppen för livsmedelskedjan

Myndigheterna i livsmedelskedjan samarbetar kontinuerligt för att utveckla det svenska kontrollsystemet. Målet är att Sverige uppfyller kraven i kontrollförordningen och att konsumenter och företag har förtroende för kontrollen. Det övergripande samarbetet sker i den Strategiska gruppen för livsmedelskedjan.

NKP-gruppen

Arbetsgruppen uppdaterar och utvecklar Sveriges fleråriga nationella kontrollplan. Kontrollplanen beskriver hur den offentliga kontrollen av bland annat livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd är organiserad och hur kontrollerna genomförs. Den beskriver också strategiska inriktningar, mål och prioriteringar för kontrollarbetet. Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket.

ÅR-gruppen

Arbetsgruppen sammanställer och utvecklar den samlade årliga rapporten om kontrollen i livsmedelskedjan, samt bistår den Strategiska gruppen med analyser och rekommendationer för utveckling av både kontrollen och rapporten. Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket.

Sante F-gruppen

Arbetsgruppen tar fram gemensamma strategier för Sante F-arbetet samt återrapporterar Sante F-rekommendationer till Strategiska gruppen. Gruppen leds av Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets Sante F-funktioner.

Bedrägerier inom den jordbruksbaserade livsmedelskedjan

Arbetsgruppen ska skapa en gemensam bild av hur kontrollen mot avsiktliga bedrägliga och vilseledande förfaranden för ekonomisk vinning i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan ska bedrivas. Arbetsgruppen ska på sikt åstadkomma ett samordnat arbete bland myndigheterna. Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket.

Senast granskad 2023-12-01