Nationellt nätverk för bra matvanor

Det Nationella nätverket för bra matvanor arbetar för matvanor som är hållbara såväl för hälsan och miljön som ur ett socialt perspektiv.

Livsmedelsverket leder ett Nationellt nätverk för bra matvanor med representanter från samtliga regioner, Sveriges kommuner och regioner - SKR, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Skolverket och Socialstyrelsen. Representanterna utses på uppdrag av respektive regiondirektör/generaldirektör efter inbjudan från Livsmedelsverkets generaldirektör.

Det nationella nätverket för bra matvanor är en kunskapsplattform för myndigheter och regioner med syfte att underlätta arbetet med att främja en hållbar livsmedelskonsumtion. Som kunskapsplattsform kan information och erfarenheter utbytas mellan organisationer, samt nätverket fungera som en referensgrupp eller bollplank till Livsmedelsverket eller andra organisationer i nätverket i sitt arbete mot en hållbar livsmedelskonsumtion.

För att uppnå nätverkets syfte ordnas olika aktiviteter som möjliggör utbyte av kunskaper och erfarenheter, sprider information och inspirerar. Innehållet i aktiviteterna handlar om att

  • öka förståelsen för bredden i arbetet med att främja bra matvanor för alla
  • särskilt uppmärksamma hälsoaspekter på matvanorna
  • identifiera strategier för att på sikt öka genomslaget för arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion.

Det finns en stor samlad erfarenhet i nätverket både var gäller sakfrågor och arbetssätt vilket har medfört att nätverket har utvecklats till en betydelsefull plattform för utbytet mellan nationella myndigheter och regionerna.

Senast granskad 2024-06-03