Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål - CCNFSDU

Kommitténs mandat

I kommitténs mandat ingår,

  1. att på uppdrag av CAC studera specifika nutritionsproblem och ge CAC råd om generella nutritionsfrågor
  2. att göra utkast till generella villkor som avser nutritionsaspekter på alla slags livsmedel, när så är tillämpligt
  3. att utveckla standarder, riktlinjer och liknande dokument för livsmedel för särskilda näringsändamål, i samarbete med andra kommittéer när så är nödvändigt
  4. att överväga, ändra om så är nödvändigt, och stödja villkor rörande nutritionsaspekter som föreslagits att ingå i Codex standarder, riktlinjer och liknande dokument.

När kommittén startade 1966 benämndes den kommittén för dietetiska livsmedel (Codex Committee on Foods for Special Dietary Uses, CCFSDU). Den ursprungliga uppgiften var att utarbeta standarder och riktlinjer för barnmat (till exempel  modersmjölksersättning) och dietlivsmedel (till exempel glutenfria livsmedel).

Redan 1983 utökades uppgifterna med att också omfatta näringsfrågor (nutrition), som till exempel att från näringssynpunkt granska och kommentera standarder, riktlinjer etcetera som utarbetas inom andra Codexkommittéer.

1987 beslutade Codex Alimentarius kommissionen (CAC) – som är det högsta beslutande organet – att ändra kommitténs namn till Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (Kommittén för näringsfrågor och dietetiska livsmedel) förkortat CCNFSDU.

Sammanfattning från möten med CCNFSDU

Möte den 19-25 november och 1 december 2021

Det 42:a mötet med CCNFSDU hölls digitalt. På grund av den ändrade mötesformen diskuterades endast de förslag som befann sig i stegprocessen, vilket var översynen av standarden för tillskottsnäring (FUF), förslag till vägledning för ready-to-use therapeutic foods (RUTF) och utkast till allmänna principer för fastställande av referensvärden för näringsdeklaration (NRV-R) för personer 6-36 månader.

Vid mötet färdigställdes vägledningen för RUTF för antagande av CAC på steg 8. Vägledningen om RUTF antogs av CAC vid mötet i november 2022. De delar av den reviderade standarden för FUF som kvarstår för CCNFSDU att diskutera är ingressen och strukturen. Arbetet med allmänna principer för NRV-R för personer 6-36 månader har fortsatt i en elektronisk arbetsgrupp (eWG) vars resultat kommer att behandlas i en fysisk arbetsgrupp, pWG den 6 mars för att underlätta behandlingen vid CCNFSDU43. 

Den 7-10 mars 2023 hålls det 43:e mötet med CCNFSDU i Düsseldorf, Tyskland. Utöver pWG om NRV-R kommer också prioriteringsmekanismer samt näringsprofiler att behandlas i en pWG den 6 mars.

Möte den 7-10 samt 15 mars 2023

Det 43:e mötet med CCNFSDU hölls i Düsseldorf med en digital rapportgenomgång. Nästa möte (CCNFSDU44) kommer att hållas 2-6 oktober 2024.

Den reviderade standarden för tillskottsnäring gick, efter 12 års arbete, vidare för antagande under nästa Codex Alimentarius Commission-möte som hålls i november 2023. Vidare föreslås Codex Alimentarius Commission anta ändring i standarden för burkbarnmat, Canned Baby Foods (CXS 73-1981), avseende en strykning av märkningsvillkoret ”används efter 12 veckors ålder” på rödbetor och spenat på burk. Även ändring av den rådgivande listan för berikningsmedel i livsmedel för spädbarn och småbarn, vilken innebär att calcium-L-metyl-folat blir möjligt att använda i ytterligare kategorier av barnmat, föreslås för antagande under Codex Alimentarius Commission nästa möte.

I tillägg beslutades att en elektronisk arbetsgrupp inför nästa möte skulle omarbeta utkastet till ”riktlinjer för bedömning och fastställande av arbetsprioriteringar”, vilken ska användas som en prioriteringsmekanism för nytt arbete inom CCNFSDU. En fysisk arbetsgrupp med samma ämne kommer att hållas innan nästa möte, CCNFSDU44.

Beslut fattades också om att utkastet för Generella principer för att fastställa näringsreferensvärden (NRVs-R) för personer mellan 6-36 månader skickas vidare till Codex Commission Alimentarius för antagande på steg 5. Vid behov anordnas en fysisk arbetsgrupp innan nästa möte.

Under mötet beslutades om ytterligare fyra elektroniska arbetsgrupper (EWG) inför nästa möte, CCNFSDU44;

  • en EWG som ser över användning av fem utvalda tillsatser och om deras teknologiskt berättigade användning i modersmjölkersättning.
  • en EWG som finslipar och förtydligar diskussionspappret och projektdokumentet avseende förslag om harmoniserade riktlinjer för användning av probiotika i livsmedel och kosttillskott.
  • en EWG som granskar användning av fruktaner, betakaroten och lykopen i modersmjölkersättning och som ska ta fram rekommendationer om dessa ingrediensers säkerhet och lämplighet som valfria ingredienser i modersmjölkersättning.
  • En EWG som granskar och identifierar, samt vid behov, rekommenderar en metod för bedömning av sötma hos kolhydratkällor i jämförelse med laktos för kolhydratskällor andra än laktos som används i tillskottsnäring.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2023-12-11