Codex Alimentarius Kommissionen - CAC

Vi bevakar och förbereder den svenska positionen i frågor som kan tas upp på agendan till kommande möten.

Sammanfattningar från möten med Codex Alimentarius kommissionen

CAC44, digitalt kommissionsmöte

Efter det att FAO:s rättstjänst godkänt några tillfälliga ändringar i standgarna samt att mer än en tredjedel av Codex medlemsländer godkänt att omröstning kan ske på plats i Geneve, arrangerade Codex Sekretariatet ett digitalt CAC-möte. Det 44:e mötet med Codex Alimentarius kommissionen (CAC44) öppnades av WHO:s och FAO:s generaldirektörer. GD:n för FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), QU Dongyu och GD:n för Världshälsoorganisationen (WHO), Dr Tedros Ghebreyesus Adhanom. De välkomnade delegaterna till att delta i ett historiskt digitalt kommissionsmöte, med val av ny Codex ordförande och tre viceordförande under utmanande förhållanden.

CAC44, hölls från 13 november till 14 december 2021 i tretimmarspass under sammanlagt nio dagar.

Val av ny Ordförande och tre viceordförande

På grund av de exceptionella omständigheter som skapats av covid-19-pandemin, genomfördes valet av den nya byrån med personlig röstning genom sluten omröstning. Omröstningen följde samma metod som antogs av FAO-konferensen i juni 2021, då FAO:s val av ny rådsordförande beskrevs som ”en modell för en demokratisk FN-styrningsprocess”.

Valet pågick i Geneve där representanter från 138 medlemsländer röstade fram: 

 • Steve Wearne (UK )som Codex Alimentarius Commission ordförande,
  samt
 • Allan Azegele (Kenya), Raj Rajasekar (New Zealand) och Diego Varela (Chile), som viceordföranden.

Över 900 nya och reviderade standarder antogs

CAC44 blev ett möte där resultaten blev antagandet av:

 • mer än 900 nya och reviderade Codex-standarder (inklusive numeriska standarder), vägledningar och hanteringsrutiner
 • Fem Codex-texter på steg 5:
 • Sju förslag till nytt arbete.

TFAMR

TFAMR har avslutat sitt arbete och både den reviderade "Code of Practice to Minimize and Contain Antimicrobial Resistance" (CAC/GL 61-2005) samt vägledningen för integrerad övervakning, antogs av CAC44.

CCRVDF

Den mest kontroversiella frågan vid CAC44 gällde procedurfrågor kring förslaget till MRL för zilpaterol, en tillväxtbefrämjande substans (β-agonist), som saknar terapeutisk indikation. EU har ett generellt förbud mot denna typ av substanser. EU har inga invändningar mot JECFA:s vetenskapliga utvärdering, men kan inte acceptera förslaget med hänvisning till djurvälfärd och konsumentpreferenser. De länder som förespråkar fastställande av MRL, anser att dessa argument inte ligger inom kommitténs ansvarsområde och att CCRVDF enbart ska ta hänsyn till det vetenskapliga underlaget avseende konsumentsäkerhet.

CCEXEC81 som ska ge råd till CAC44 om vägen framåt, var lika splittrat som CCRVDF.

Ett starkt argument emot länder som hävdar att OLF (Other Legitimated Factors) ska övervägas är att djurvälfärd inte är en accepterad OLF inom WTO.

År 2019 etablerades en subkommitté till CCEXEC, med uppgift att se över bland annat, formuleringarna i Codex förfarandemanualen om OLF.

Efter långa förhandlingar beslutade CAC44 att vänta in subkommitténs slutsatser och därefter ta upp zilpaterol frågan på nytt i CCRVDF.

Nya livsmedelskällor och produktionssystem (NFPS)

Codex sekretariatet hade redogjort, i ett arbetsdokument, för behovet av att ta fram internationella standarder/vägledningar förknippade med nya livsmedelskällor och produktionssystem (NFPS=New Food and Productions Systems). Frågan om en lämplig mekanism i Codex systemet för att hantera dessa nya, komplexa frågor har diskuterats. Första steget blir en kartläggning av existerande åtgärder kring frågor om livsmedelssäkerhet och rättvis handel.

CAC44 gav i uppdrag till Codex sekretariatet att utfärda ett CL (cirkulärbrev) för att samla in information från medlemmar och observatörer om pågående arbete relaterat till nya livsmedelskällor och produktionssystem (till exempel nationella regler, vägledningar, hanteringsrutiner med mera). Svaren från CL ska tas om hand av CCEXEC som kommer att lämna rekommendationer till CAC 45 om vidare hantering av NFPS frågorna. Parallellt pågår ett arbete inom FAO och WHO med att ta fram strategier för att hantera NFPS utmaningarna.

Samarbete mellan CCRVDF och CCPR

Det finns substanser som används som pesticider och/eller som veterinärmedicinska preparat. Konsumenternas exponering från olika källor behöver beaktas men också underlätta för att samma underlag går både till JECFA- och JMPR-utvärdering. En elektronisk arbetsgrupp (EWG) har inrättats för att identifiera lämpliga vägar så att CCPR och CCRVDF kan arbeta fram definitioner/standarder som kan användas enhetligt, i båda kommittéerna.

1963-2023 - Codex 60 årsfirande

Schweiz menade att firandet av Codex 60-årsjubileum skulle vara ett utmärkt tillfälle att lyfta medvetenheten om livsmedelssäkerhet och kvalitet samt förstärka samarbetet inom regionala kommittéer, den privata sektorn och konsumentorganisationer. 

Frågan om Codex 60-årsjubileum tas upp på dagordningen vid kommande möten i CCEXEC och CAC45.

Från Codex Sekretariatet

Bland pandemins effekter:

 • För 2022 gäller fortfarande flexibilitet, då digitala möten kan behöva hållas i så stor utsträckning som möjligt. En viss kontinuitet bör uppnås i standardarbetet. Frågor som  bedöms vara av "no-objections" natur bör tas vidare i stegprocessen.
 • Tidtabellen för kommande Codex möte ska diskuteras i detalj vid CCEXEC82. Både frekvens och tidsintervaller ska ses över.
 • Svårt att uppskatta hur digitala arrangemang påverkar budget.
 • Det är korttidslösningar som behövs för att kunna arbeta digitalt. Om långtidslösningar, det vill säga ändringar i PM, skulle behövas, då ska dessa förslag lämnas för diskussioner i CCGP.

Så kallade hybridmöten (ett möte hålls samtidigt i digitalt och fysiskt format) har inte fått stöd, det är fysiska möten som fortsätter vara förstahandsval, detta inte minst med anledning av tidsskillnaden. 

CAC45, fysiskt kommissionsmöte

Den 45:e mötet med Codex Alimmentarius kommissionen (CAC45) ägde rum i FAO:s högkvarter i Rom med möjlighet till distansdeltagande, zoom länk tilldelades och det fanns möjlighet både att följa förhandlingarna men också ta ordet.

Mötet öppnades av WHO:s och FAO:s generaldirektörer. Generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), QU Dongyu och generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO), Dr Tedros Ghebreyesus Adhanom som gratulerade delegaterna till att åter kunna delta i ett kommissionsmöte i Rom, efter 3 års begränsningar på grund av pandemin.

Dr. Tedros menade att i en tid av utmaningar bör Codex fokusera på en omvandling av världens livsmedelsproduktionssystem.

Codex måste reflektera över hur man säkerställer att sambandet mellan hälsa för människor, djur och miljö reflekteras i Codex. Detta eftersom Codex har ett mandat att samordna allt arbete med livsmedelsstandarder.

Över 500 nya och reviderade standarder antogs

Vid CAC45-mötet antogs mer än 500 nya och reviderade Codex-standarder. Bland dessa finns, 489 numeriska standarder, vägledningar och hanteringsrutiner.

Bland de standarder som antogs finns en banbrytande uppsättning av riktlinjer för färdiga terapeutiska livsmedel (RUTF) som används för barn med allvarlig akut undernäring. Även riktlinjer för hantering av biologiska livsmedelsburna utbrott, standarder för färska dadlar, lök och schalottenlök samt hanteringsrutiner för förebyggande och minskning av kadmiumkontamination i kakaobönor antogs.

Zilpaterol

CAC45 försökte lösa frågan om maximala resthalter för zilpaterol, ett veterinärmedicinskt läkemedel som används för att förbättra tillväxtprestanda hos nötkreatur. Det blev omröstning som resulterade i att förslagen till nya numeriska standarderna är kvar på steg 5, frågan kommer tas upp på nytt vid nästa CAC för att hitta en väg framåt. Samma invändningar som vid CAC44 lyftes och inga nya konkreta lösningar noterades. Avsaknaden av vetenskapliga studier som tydligt visar på effekter för människors hälsa då rester av Zilpaterol finns kvar i köttet ställs mot konsumenternas oro för att friska djur behandlas med läkemedel. Detta står kvar som starka argument för/emot antaganden av föreslagna MRL.

Maximala nivåer för aflatoxiner i vissa spannmål och spannmålsbaserade produkter inklusive livsmedel för spädbarn och småbarn

Aflatoxiner tillhör gruppen mykotoxiner och anses vara viktigast ur toxikologisk synpunkt, då man vill minska riskerna för människors hälsa samtidigt som man tillgodoser världens livsmedelsförsörjning.

Ris, vete och sorghum i synnerhet bidrar avsevärt till exponeringen av aflatoxiner i vissa delar av världen, där dessa spannmål konsumeras som basföda. Antagna gränsvärden för aflatoxiner i majskorn avsedda för vidare bearbetning, mjöl, mannagryn, flingor från majs, skalat och polerat ris (exklusive "parboiled" ris), spannmålsbaserad mat för spädbarn och småbarn samt sorghum kommer att hjälpa till att minska föroreningar och de livsmedelsburna sjukdomar som följer med det. Codex Sekretariatet har noga antecknat i mötes rapporten för vilka länder och för vilka grödor reservationer har lämnats. Ett stort antal länder reserverade sig. Främsta orsaken är brist på representativ data över halter från alla Codex regioner.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2023-02-17