Allmänna principer - CCGP

CCGP huvuduppgift är att diskutera och hitta lösningar i frågor som gäller själva Codexsystemet. Ofta behandlas texter som ska införas eller ändras i Codex förfarandehandbok, Codex Procedural Manual, PM.

Sammanfattningar från möten

Möte den 8-15 februari 2021

Det är 14 månader sedan experter kunde samlas för att formellt arbeta med Codex frågor i en Codex kommittée. Codex kommittéen om allmänna principer (CCGP) startade mötesserien för år 2021 med en digital, "online session" från 8:e till 17:e februari.

Sammanfattning

Det 32:a CCGP-mötet var planerat att hållas i mars 2020. Men med anledning av pandemin blev mötet flyttat till februari 2021. Mötet utmärkte sig vad gäller rekord för antal delegater (481 st) och deltagarländer (94 st). Positiva framsteg för agendafrågorna har noterats, trots att ett digitalt möte ställer tekniska krav och pågår under ovanliga arbetstider.

Vägledande procedurer för kommittéer som arbetar per korrespondens (CWBC=Committe Working By Correspondence)

Denna punkt på agendan diskuterades länge och handlar om en vägledning till arbetet i kommittéer som arbetar per korrespondens (CWBC). Ett CL (cirkulärt brev) ska skickas till Codex MS under våren. Därefter lämnas ett färdigt förslag vidare för godkännande av CAC:44 (november 2021) samt inkludering i PM avsnitt III:

Codex procedurhandbok (PM) i digitalformat

Codex sekretariatet har presenterat ett förslag till ett nytt digitalt format för Codex procedurhandbok (PM). Syftet är att göra den mer användarvänlig. Sökbarheten, bland annat, kommer att förbättras, vilket leder till ökad nytta för medlemmar och observatörer.

Två nya frågor i CCGP

Under punkt 6 och 7 på dagordningen, togs det upp två frågor som är viktiga för uppföljningen av arbetet med att ta fram Codex standarder. Frågorna gäller övervakning av användningen av Codex standarder samt övervakning av Codex resultat inom ramen för Agenda-2030 -hållbar utveckling. Mötet enades om att Codex sekretariatet lämnar båda diskussionsdokumenten till CCEXEC: s underkommitté för strategisk planering samt till CAC:44 för ytterligare vägledning.

Viktig information från föräldraorganisationerna FAO och WHO

Under punkt 3 på agendan hölls en kort redogörelse av viktiga aktiviteter som har pågått under 2020, under FAO:s och WHO:s paraply. Båda organisationerna arbetar intensivt med FSS21, "Food System Summit".

Särskilt nämndes förberedelserna inför firandet av "World Food Safety Day", den 7:e Juni 2021, samt arbetet med att kartlägga pandemins effekter.

Uppskattat webinarium

Ett tre timmar långt webinarium med temat, Livsmedelssäkerhet och SPS åtgärder i Afrika, anordnades av Afrikanska Unionen, med stöd från EU och FR.

Mot bakgrund av att:

  • CAC:43 har godkänt förslaget till nytt arbete (CCAFRICA) med att ta fram en vägledning - "for supporting the development of harmonised food law in Africa", och att
  • AfCFTA (African Continental Free Trade Agreement) - börjar gälla från 1:a januari 2021, blev det angeläget att frågan om hur Codex kan stödja Afrika i harmoniseringsarbetet valdes som tema för webinariet.

Det blev ett givande webinarium. Några insikter från dagen är att:

  • harmoniseringsprocessen tar tid och resurser,
  • det behövs starka kontrollsystem på national nivå,
  • det är viktigt med tydliga ansvarsområden,
  • samarbete och koordinering krävs, inte bara på hemmaplan, men också med WHO:s och FAO:s riskvärderingsexpertorgan (JECFA, JMPR, JEMRA)
  • lagstiftning behövs – Codex standarder utgör ett bra underlag
  • det är önskvärt med ökat fokus på alliansbyggande och närmare samverkan med den afrikanska codexregionen (CCAFRICA)

EU/DGSANTE var representerat av Natalie Chakz, som visade ett starkt stöd samt vilja till erfarenhetsutbyte till CCAFRICA:s harmoniseringsarbete.

Möte den 2-6 oktober 2023

Det 33:e CCGP-mötet ägde rum i Bordeaux och hade deltagare från 50 länder, varav 15 från EU. Möjlighet att lyssna på mötet genom web-sändning fanns också.

Mötet ledde till framsteg i alla frågor på agendan. Arbetet i CCGP fokuserar på att ge tydlig vägledning gällande arbetsformer som tas upp i Codex Procedurhandbok ("Procedural Manual" = PM) och som kontinuerlig bör anpassas till utvecklingen inom teknik, internationell handel samt konsumenternas förväntningar.

Uppdateringar i vägledningen om ändringar/revideringar av Codexstandarder och relaterade texter

I enlighet med FAO:s och WHO:s policy kommer framtida utgåvor av PM endast finnas tillgängliga elektroniskt.

En första upplaga av PM i ett nytt format lanserades under mötet. Codex Sekretariatet fick i uppdrag att ta fram en helt digitaliserad version av PM i det nya formatet.

Korrigering, ändring och ny utgåva

Dessa tre kategorier av ändringar i Codex-texterna diskuterades med stöd av en representant från FAO. En tydligare definition av benämningarna föreslogs. Codex sekretariatet kommer att skicka ett cirkulärbrev för att samla in kommentarer om de föreslagna ändringarna. Andra Codex-kommittéer kommer att informeras samt ombeds lämna input för att bättre anpassa en ny utgåva av PM till nuvarande praxis i Codex.

Ändringar i PM gällande digitala möten med CAC

Under pandemin hölls två CAC-möten digitalt. FAO:s juridiska byrå tog då fram regler som gäller för omröstning under virtuella sessioner. CCGP33-mötet kom fram till att flexibilitet behövs, men att man kan avvakta med att ändra i reglerna i PM. Vid behov, kan tidigare framtagen information om hur digitala- och hybridmöten ska fungera "återanvändas".

Nästa möte kommer att hållas inom 18 månader.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2023-11-06