Allmänna principer - CCGP

CCGP huvuduppgift är att diskutera och hitta lösningar i frågor som gäller själva Codexsystemet. Ofta behandlas texter som ska införas eller ändras i Codex förfarandehandbok, Codex Procedural Manual, PM.

Sammanfattningar från möten

Möte den 11-15 mars 2019

Det var första gången som Codex kommittén för allmänna frågor (CCGP) anordnat mötet utanför Paris. Det 31:a CCGP-mötet hölls den 11 - 15 mars i Bordeaux, Frankrike och samlade delegater från 59 medlemsländer, en medlemsorganisation (EU) samt observatörer från 8 internationella organisationer.
CCGP träffades nu 2019, efter en paus på tre år. Det viktigaste på agendan var att lösa frågan om CCGP:s framtid.
CCGP:s huvuduppgift är att diskutera och hitta lösningar i frågor som gäller själva codexsystemet. Ofta behandlas texter som ska införas eller ändras i procedurhandboken (PM).

Nytt arbete i CCGP

Två punkter från dagordningen - vägledning för arbetet per korrespondens (punkt 3) samt ett dokument som användes som diskussionsunderlag gällande frågor som ska tas upp på CCGP:s framtida dagordningar (punkt 6,) resulterade i:

 • En EWG ska arbeta med att identifiera luckor i Codex förfarandemanual (PM) samt lämna rekommendationer om hur arbetet per korrespondens ska drivas.
  Flera alternativa förslag till att komplettera Codex-manualen avseende arbetsformerna för Codex kommittéer, som är formellt stängda, ska tas fram.
  (Ordföranden, New Zealand med USA, Japan och DE som stöd)
 • Ett diskussionsdokument  om lämpligt arbetssätt då det gäller att följa upp resultat som uppnås i olika Codexkommittésarbete med FN:s SDG:s.
  (ansvarig FR)
 • Ett diskussionsdokument om olika möjligheter till att följa upp användningen av Codexsstandarderna.
  (ansvarig FR).
 • Ett dokument som beskriver förfarandemanualens format och struktur.
  (ansvarig, Codex sekretariatet)
 • Ett dokument som tar upp betydelsen samt användningen i förfarandemanualen av begreppen revidering vs ändring/amendments vs revisions.
  (ansvarig, Codex sekretariatet)
 • Ett dokument som kan användas som vägledning under arbetet i EWG
  (ansvarig, Codex sekretariatet)

Viktig information från föräldraorganisationerna FAO och WHO

Första UN World Food Safety Day – 7 juni 2019

Den 20 december 2018 har UN General Assembly antagit en resolution om att en World Food Safety Day (WFSD) ska firas varje år, den 7 juni.

 Syftet med dagen är att ge konsumenter, producenter och regeringar möjlighet att fokusera på en fråga som ofta tas för given – Livsmedelssäkerhet.

Att införa en WFSD kommer också att ge global uppmärksamhet åt hälsoeffekterna av osäkra livsmedel, som att:

 • mer än 200 sjukdomar sprids genom mat
 • på ett år drabbas 1 av 10 personer av kontaminerad mat och ca 420 000 människor dör
 • livsmedelsburna sjukdomar påverkar utsatta människor mer än andra grupper
 • spridningen av hot, såsom antimikrobiell resistans

 Det FN Food Standard Program som står bakom livsmedelssäkerhetsarbetet är Codex Alimentarius. Initiativet till att införa en Food Safety Day togs sommaren 2017 av Codex Alimentarius Commission.

 De sociala, ekonomiska och miljömässiga skälen till en WFSD ligger bland annat i de globala hållbarhetsmålen (SDG). Livsmedelssäkerhet är nyckel till att uppnå flera SDG och en FN-dag med temat livsmedelssäkerhet skulle rikta mer uppmärksamhet åt frågorna.

Det gäller särskilt gäller följande SDG’s:

 • 2 Zero Hunger
 • 3 Good Health and Well-being
 • 12 Responsible consumption and production
 • 17 Partnership For the Goals.

 FAO och WHO (Codex föräldraorganisationer) förbereder material som MS kan använda sig av.

Möte den 8-15 februari 2021

Det är 14 månader sedan experter kunde samlas för att formellt arbeta med Codex frågor i en Codex kommittée. Codex kommittéen om allmänna principer (CCGP) startade mötesserien för år 2021 med en digital, "online session" från 8:e till 17:e februari.

Sammanfattning

Det 32:a CCGP-mötet var planerat att hållas i mars 2020. Men med anledning av pandemin blev mötet flyttat till februari 2021. Mötet utmärkte sig vad gäller rekord för antal delegater (481 st) och deltagarländer (94 st). Positiva framsteg för agendafrågorna har noterats, trots att ett digitalt möte ställer tekniska krav och pågår under ovanliga arbetstider.

Vägledande procedurer för kommittéer som arbetar per korrespondens (CWBC=Committe Working By Correspondence)

Denna punkt på agendan diskuterades länge och handlar om en vägledning till arbetet i kommittéer som arbetar per korrespondens (CWBC). Ett CL (cirkulärt brev) ska skickas till Codex MS under våren. Därefter lämnas ett färdigt förslag vidare för godkännande av CAC:44 (november 2021) samt inkludering i PM avsnitt III:

Codex procedurhandbok (PM) i digitalformat

Codex sekretariatet har presenterat ett förslag till ett nytt digitalt format för Codex procedurhandbok (PM). Syftet är att göra den mer användarvänlig. Sökbarheten, bland annat, kommer att förbättras, vilket leder till ökad nytta för medlemmar och observatörer.

Två nya frågor i CCGP

Under punkt 6 och 7 på dagordningen, togs det upp två frågor som är viktiga för uppföljningen av arbetet med att ta fram Codex standarder. Frågorna gäller övervakning av användningen av Codex standarder samt övervakning av Codex resultat inom ramen för Agenda-2030 -hållbar utveckling. Mötet enades om att Codex sekretariatet lämnar båda diskussionsdokumenten till CCEXEC: s underkommitté för strategisk planering samt till CAC:44 för ytterligare vägledning.

Viktig information från föräldraorganisationerna FAO och WHO

Under punkt 3 på agendan hölls en kort redogörelse av viktiga aktiviteter som har pågått under 2020, under FAO:s och WHO:s paraply. Båda organisationerna arbetar intensivt med FSS21, "Food System Summit".

Särskilt nämndes förberedelserna inför firandet av "World Food Safety Day", den 7:e Juni 2021, samt arbetet med att kartlägga pandemins effekter.

Uppskattat webinarium

Ett tre timmar långt webinarium med temat, Livsmedelssäkerhet och SPS åtgärder i Afrika, anordnades av Afrikanska Unionen, med stöd från EU och FR.

Mot bakgrund av att:

 • CAC:43 har godkänt förslaget till nytt arbete (CCAFRICA) med att ta fram en vägledning - "for supporting the development of harmonised food law in Africa", och att
 • AfCFTA (African Continental Free Trade Agreement) - börjar gälla från 1:a januari 2021, blev det angeläget att frågan om hur Codex kan stödja Afrika i harmoniseringsarbetet valdes som tema för webinariet.

Det blev ett givande webinarium. Några insikter från dagen är att:

 • harmoniseringsprocessen tar tid och resurser,
 • det behövs starka kontrollsystem på national nivå,
 • det är viktigt med tydliga ansvarsområden,
 • samarbete och koordinering krävs, inte bara på hemmaplan, men också med WHO:s och FAO:s riskvärderingsexpertorgan (JECFA, JMPR, JEMRA)
 • lagstiftning behövs – Codex standarder utgör ett bra underlag
 • det är önskvärt med ökat fokus på alliansbyggande och närmare samverkan med den afrikanska codexregionen (CCAFRICA)

EU/DGSANTE var representerat av Natalie Chakz, som visade ett starkt stöd samt vilja till erfarenhetsutbyte till CCAFRICA:s harmoniseringsarbete.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2023-03-02