Sydkorea

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydkorea. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export. 

Ansvariga myndigheter i Sydkorea

Ansvaret för import av livsmedel i Sydkorea delas mellan två myndigheter: Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) och Animal and Plant Quarantine and Inspection Agency (APQA) som sorterar under Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA). Mer information om lagstiftning och märkningsregler hittas på MFDS webbplats. 

Listade exportanläggningar

Alla företag som önskar exportera livsmedel ska genom sin importör i landet registrera sin verksamhet hos MFDS. Mer information om processen för registrering och lista över registrerade anläggningar vid MFDS hittar du på MFDS webbplats. Klicka på texten Petition Application.

Alla anläggningar från slakteri till lager vars kött och köttprodukter exporteras till Sydkorea ska dessutom registreras vid myndigheten APQA. 

Listning av anläggningar för köttexport - APQA

Ansökningen ska bifogas följande information:

 1. Ansökningsblanketten LIVS331
 2. Kontrollrapport om hygien (engelska)
 3. Anläggningsgodkännandet (engelska)
 4. HACCP plan (engelska)
 5. Flödesscheman som inkluderar CCP (engelska)
 6. Anläggningsritning (engelska)
 7. Frågeformulär att besvara. (Fås på begäran). Frågeformuläret ska kontrolleras av kontrollpersonal. Kontakta det lokala kontoret för detta.
 8. Foton med förklaring för varje bearbetningssteg (se vägledning nedan)
 9. Foton av den slutliga exportprodukten
 10. Foton på anläggningen (fram, sida, hel utsikt). 

Säkerställ att du har beaktat GDPR lagstiftningen och andra säkerhetsaspekter i bilderna innan du skickar dessa till oss. Om du skickar bilderna med mail så är maxgränsen 20 MB. 

Information gällande listning vid myndigheten APQA:

 • Om APQA önskar kompletteringar så måste detta göras inom 3 månader från att de begärt få informationen.
 • Vid den andra begäran om komplettering så måste detta göras inom en månad.
 • APQA kan utföra en uppföljande anläggningsinspektion vart 3-5 år, via videoinspektion.
 • Om anläggningen ändrar något, såsom företagsnamn, godkännandenummer, adress, djurslag, typ av verksamhet, måste detta godkännas av APQA. Detta måste anmälas till Livsmedelsverket i god tid.
 • Godkännande kan upphöra om ingen export skett på 3 år.
 • Vid nekande att ta emot platsbesök/videoinspektion från Sydkoreas myndighet APQA blir anläggningen automatiskt borttagen från exportlistan.
 • APQA kräver att listan över godkända anläggningar för export till Sydkorea ska uppdateras minst en gång per år.

Sändningar från anläggningar som inte är listad för export, eller som finns med men med felaktiga uppgifter, riskerar att inte tillåtas komma in i Sydkorea. Det är därför ytterst viktigt att exportföretagen ger korrekta uppgifter till Livsmedelsverket vid listning till APQA och att samma uppgifter anges i exportintyget och på andra handlingar som medföljer sändningen vid export.

Hälsointyg i dubblett

Kött och köttprodukter ska vara märkta med Sydkorea som destinationsland. Transportfordon/containrar ska förses med en plomb av god kvalitet.

Sydkorea tillåter att certifierade laboratorier utför provtagningar i de fall detta krävs för export av livsmedel till Sydkorea. Det krävs dock ett speciellt ansökningsförfarande för att laboratoriet ska bli godkänt för detta.

Griskött

Anläggningar vars produkter exporteras till Sydkorea ska vara listade vid Sydkoreas myndigheter, se process ovan. Sändningar ska medföljas av hälsointyg i dubblett. Hälsointyget finns publicerat längst ner på sidan. 

Varje slaktkropp ska analyseras för trichinellosis. Förekomsten av cysticercus cellulosae and echinococcosis bedöms vid köttbesiktningen.

Steriliserad produkt - innehållande griskött

Anläggningar vars produkter exporteras till Sydkorea ska vara listade vid Sydkoreas myndigheter, se process ovan. Ett exportintyg har förhandlats fram mellan Sverige och Sydkorea för steriliserade grisköttsprodukter. Sändningar ska medföljas av hälsointyget i dubblett.

Intyget kommer ersättas av ett harmoniserat intyg i TRACES.NT inom en tidsperiod.

Nötkött-Pågående godkännande process

Export av nötkött till Sydkorea är för närvarande inte tillåten. Anläggningar som har ett intresse för exporten uppmanas höra av sig till Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Gelatin och Kollagen

Sändningar ska medföljas av hälsointyg i dubblett. Hälsointyget finns publicerat längre ner på sidan.

Stryk gärna texten i punkt 9 och 10, om produkten är från ett annat djurslag än nöt. 

Hudar

Export av hudar är tillåten via publicerat intyg längst ner på sidan. Endast ett intyg behöver utfärdas för myndigheten APQA.

Fisk – rå kyld, fryst eller värmebehandlad 

Alla företag som önskar exportera livsmedel ska genom sin importör i landet registrera sin verksamhet hos MFDS.

Hälsointyg krävs inte, men Livsmedelsverket rekommenderar att LIVS 183 Tredje land - Fisk används. Utan intyg kan varorna inte återimporteras till EU om det skulle bli aktuellt.

Fjäderfäkött

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar i Sverige stoppas export från restriktionsområdena. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats. Vid utbrott av högpatogen fågelinfluensa är värmebehandlade produkter undantagna från exportrestriktionerna. Se intyg LIVS 286 längst ner på sidan, angående vilka värmebehandlingskrav Sydkorea ställer. 

Anläggningar vars produkter exporteras till Sydkorea ska vara listade vid Sydkoreas myndigheter, se process ovan. Ett hälsointyg finns publicerat längst ner på sidan. Sändningar ska medföljas av ett hälsointyg i dubblett.

Mjölkprodukter

Anläggningar vars produkter exporteras till Sydkorea ska vara listade vid Sydkoreas myndigheter, se process ovan. Ett hälsointyg finns publicerat längst ner på sidan. Sändningar ska medföljas av ett hälsointyg i dubblett.

Intyget kommer ersättas av ett harmoniserat intyg i TRACES.NT inom en tidsperiod.

Växtprodukter

För export av vissa växtprodukter kräver myndigheterna i Sydkorea att sändning medföljs av ett non-GMO intyg. Kommunicera med din importör i Sydkorea om din produkt omfattas av detta krav. Sändningar ska medföljas av intyget i dubblett.

Ägg och äggprodukter

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar i Sverige stoppas exporten av skalägg från restriktionsområdena. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats. Vid tidigare utbrott har Sydkorea undantagit värmebehandlade äggprodukter under förutsättning att intygskraven uppfylls. Vid framtida utbrott måste detta stämmas av med Sydkorea om det fortfarande gäller. 

 

Sverige har fått godkänt att exportera skalägg i oktober 2019. Nya anläggningar ska listas vid MFDS i Sydkorea. Export av skalägg och äggprodukter kan ske på respektive hälsointyg som finns publicerade längre ned på sidan. Sändningar ska medföljas av hälsointyget i dubblett.

Honung

I Sverige måste exporterande anläggning ha tillsyn av en kommun för att få exportera honung. Myndigheterna i Sydkorea har meddelat att sändningar av honung inte behöver medföljas av ett hälsointyg. Livsmedelsverket rekommenderar att ett generellt tredjelandsintyg medföljer sändningarna om varorna behöver återimporteras till EU. 

Analys av bär och sylt

Bär och sylt som exporteras till Sydkorea ska medföljas av ett analyscertifikat för radioaktivitet (131I, 134Cs + 137Cs) från ett laboratorium som godkänts av MFDS. MFDS begäran om analyscertifikat började gälla 23 november 2020 och har förlängts till 21 oktober 2022. 

De produkter som omfattas är blåbär (blueberries och bilberries) och lingon samt sylt tillverkad från dessa bär och processade frukt/växtprodukter

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Sydkorea kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-02-13