Allmänt om exportintyg

Här beskrivs olika typer av exportintyg som kan behövas vid export av livsmedel

Exportintyg som undertecknas lokalt

Exportintyg som överenskommits mellan Livsmedelsverket och myndigheten i importlandet publiceras på Livsmedelsverkets hemsida. Exportintyget laddas ner från vår hemsida och fylls i av företaget. Sedan skrivs de under och stämplas av exportkontrollpersonalen på anläggningen.

  • Importländer kan ha särskilda regler för sin import. Läs på vår hemsida.
  • Exportintygen hämtas kostnadsfritt på Livsmedelsverkets webbplats under rubriken "Lokalt utfärdade exportintyg".
  • Intygen kan fyllas i direkt på datorn och skrivas ut på vanligt vitt papper. Det går inte att ändra i själva intygstexten.
  • Det är viktigt att du kontrollerar att den senaste versionen används.
  • Intyget ska ha ett referensnummer som kontrollmyndigheten anger enligt modellen löpnummer/årtal/anläggningsnummer (till exempel 01/04/206).
  • För intyg som består av flera blad ska varje sida vara märkt med referensnummer. Varje sida ska undertecknas och stämplas.

Exportintyg som undertecknas centralt

För de företag som har Livdmedelsverket som kontrollmyndighet kan vissa intyg beställas på denna sida nedan. Andra företag måste vända sig till sin kontrollmyndighet.

Export av fiskprodukter

Sändningar med fiskeriprodukter bör åtföljas av ett exportintyg från kontrollmyndigheten eller ett fångstintyg från Havs- och vattenmyndigheten där det anges var fisken är fångad, även om mottagarlandet inte kräver det. Om sändningen skulle avvisas från ett land utanför EU krävs ett sådant intyg för att sändningen ska kunna föras in i EU igen. Kravet finns den så kallade IUU-förordningen.

Ursprungsintyg/Certificate of origin

Mottagarlandet kräver ibland ett ursprungsintyg för att en vara ska få komma in i landet. Livsmedelsföretaget fyller i en blankett som beställs från handelskammaren i det distrikt eller den stad där företaget ligger.

Certificate of free sale

Vid export till vissa länder utanför EU kräver importlandet ibland ett bevis på att varorna får omsättas fritt på ursprungslandets marknad. För företag med kontroll av Livsmedelsverket kan ett sådant intyg beställas i två varianter: ett för icke animaliska livsmedel (Certificate of free sale) och ett för animaliska livsmedel (Certificate of free sale-A). Företag med kontroll av en annan myndighet vänder sig till denna myndighet.

Intyget ska bara användas om mottagaren specifikt kräver det.

Radioaktivitetsintyg för andra livsmedel än mjölkprodukter

Livsmedelsverket utfärdar ett flertal intyg med generella uppgifter om livsmedelskontrollen till företag som har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet. Vissa uppgifter kan intygas genom att vi har en nationell kontroll på området som underlag. Detta gäller till exempel uppgifter om cesiumhalten i mjölk och mjölkpulver, eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten regelbundet följer cesiumhalten i mjölk producerad i Sverige.

För att kunna intyga uppgifter om cesiumhalten i produkter som innehåller andra råvaror än mjölk måste företaget i sin egenkontroll ha rutiner för att regelbundet följa upp halterna.

Senast granskad 2017-10-18