Allmänt om exportintyg

Här beskrivs olika typer av exportintyg som kan behövas vid export av livsmedel

Exportintyg

Exportintyg för olika länder utanför EU finns publicerade på Livsmedelsverkets hemsida. 

  • De flesta intyg är överenskomna med importlandets myndighet. Om intyget inte är överenskommet så framgår detta i texten. Då måste intyget avstämmas med importlandets myndighet via importör. 
  • Importländer kan ha särskilda regler för sin import. Läs på vår hemsida.
  • Intygen laddas ner från vår hemsida och fylls i direkt på datorn och skrivs ut på vanligt vitt papper.
  • Det går inte att ändra i själva intygstexten. Strykningar ska endast utföras där det tydligt anges att man får stryka. Om intyget har olika alternativ att välja på och där några av alternativ måste strykas så måste man göra detta. 
  • Det är viktigt att du kontrollerar att den senaste versionen används.
  • Intyget ska ha ett referensnummer som kontrollmyndigheten anger. Livsmedelsverket har modellen löpnummer/årtal/anläggningsnummer (till exempel 01/04/206).
  • För intyg som består av flera blad ska varje sida vara märkt med referensnummer. Varje sida ska undertecknas och stämplas av exportkontrollpersonalen på anläggningen.

Intyg som inte är specifika för något land

Under länken "Övriga länder utanför EU" finns intyg som inte är specifika för något land. Intygen har tagits fram av Livsmedelverket och texten i dessa intyg hänvisar ofta enbart till EU-lagstiftningen. Intygen får användas för export till länder utanför EU som accepterar EU-lagstiftningen. Då intygen inte har förhandlats med något specifikt land bör exportören för säkerhets skull alltid kontrollera att importlandets myndigheter accepterar dessa. Det finns annars en risk för att varorna stoppas eller avvisas.

Traces 

Traces (TRAde Control and Expert System) är EU:s gemensamma digitala system för handel av djur och djurprodukter inom EU och import till EU. EU-kommissionen förhandlar exportintyg med länder utanför EU och publicerar dessa i Traces. Även om ett intyg kan hittas i Traces så gäller fortfarande importlandets importvillkor. Om Sverige är godkänd för export av produkten och importvillkor uppfylls så kan export startas.

För att företaget ska kunna använda exportintyg i Traces så måste företaget vara en registrerad användare vilket företaget kan ansöka för till exportfragor@slv.se. Det är företaget som ska fylla i intyget i Traces och inspektören som utfärdar intyget i systemet.

Export av fiskprodukter

Sändningar med fiskeriprodukter bör åtföljas av ett exportintyg från kontrollmyndigheten eller ett fångstintyg från Havs- och vattenmyndigheten där det anges var fisken är fångad, även om mottagarlandet inte kräver det. Om sändningen skulle avvisas från ett land utanför EU krävs ett sådant intyg för att sändningen ska kunna föras in i EU igen. Kravet finns den så kallade IUU-förordningen.

Ursprungsintyg/Certificate of origin

Mottagarlandet kräver ibland ett ursprungsintyg för att en vara ska få komma in i landet. Företaget ska vända sig till handelskammaren i det distrikt eller den stad där företaget ligger.

Certificate of free sale

Ett certificate of free sale intygar att produkten lagligen får säljas i Sverige och kan utfärdas av det exporterande företagets tillsynsmyndighet. Företag med tillsyn av annan myndighet än Livsmedelsverket vänder sig till denna myndighet.

Intyget ska bara användas om mottagaren specifikt kräver det.

Senast granskad 2018-09-24