Export till länder utanför EU

Lastbilar på motorväg

Vissa länder utanför EU har specifika krav som Sverige som land och/eller den specifika anläggningen ska uppfylla för att kunna exportera livsmedel till dem. Det vanligaste kravet, särskilt vid export av animaliska livsmedel, är att varorna ska medföljas av ett intyg som Livsmedelsverket och myndigheterna i det land som exporten ska gå till har kommit överens om.

 

 I vissa fall kan importlandet kräva att Sverige först ska godkännas som exportland, samt i vissa fall även att exportanläggningarna ska godkännas och listas. Vid landsgodkännande är det vanligt att importlandet genomför inspektioner i Sverige för att utvärdera hur livsmedelskontrollen fungerar. Ibland genomförs ytterligare inspektioner av anläggningar som ansökt om exporten för att bedöma om de tillämpa EU-lagstiftningen samt de särskilda krav som importlandet eventuellt ställer på exporten.

Företag som vill lista anläggningar för export till länder som kräver särskild listning ska använda blanketten "Anmälan om export till länder utanför EU". 

Almi Företagspartner är statens organisation för näringspolitiska insatser. Almi har i uppdrag att främja näringslivets utveckling och erbjuder företag rådgivning och finansieringshjälp.

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos
företagen.

Senast granskad 2016-10-07