Export till länder utanför EU

Lastbilar på motorväg

Här hittar du information om export till länder utanför EU. Överenskomna exportintyg och produkters importkrav finns publicerade under respektive land.

Vill du exportera?

Gå in på sidan "Exportintyg och villkor per land" för att veta vad som gäller för din produkt. Hittar du inte din produkt? Kontakta Livsmedelsverket för mer hjälp via e-postadressen exportfragor@slv.se. Tillsammans med de svenska ambassaderna i länder utanför EU tar vi reda på vad som gäller för din produkt och förhandlar om ett exportintyg som kan publiceras på denna sida. 

Särskilt exportgodkännande

Vid export av animaliska produkter kan vissa importländer utanför EU kräva att Sverige ska godkännas som exportland och att exportanläggningarna ska godkännas och listas. Vid landsgodkännande är det vanligt att importlandet genomför inspektioner i Sverige för att utvärdera Sveriges livsmedelskontroll. I ett senare skede genomförs ytterligare inspektioner av anläggningar för att bedöma tillämpning av EU-lagstiftning samt  särskilda krav som importlandet kan ställa på exporten.

Listning i importlandet

För de länder som kräver särskild listning ska företaget som vill exportera anmäla sin anläggning på blanketten "Anmälan om export till länder utanför EU". 

Exportintyg för animaliska produkter kan innehålla olika krav på frihet från vissa djursjukdomar.

Vid djursjukdomsutbrott kan Jordbruksverket upprätta skydds- och övervakningszoner runt det smittade området och exportintyg får inte utfärdas från de avgränsade områdena, till exempel kommuner eller län. Vid export från områden som inte omfattas av sjukdomsutbrottet ska alla eventuella ytterligare villkor i exportintygen följas noga. Dessa villkor kan variera för olika länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg. För information om djursjukdomar i landet, inklusive eventuella utbrott, ska man vända sig till Jordbruksverket som är den ansvariga centrala myndigheten för dessa frågor. Information om restriktioner i exporten publiceras på Jordbruksverkets hemsida under "mer information".

På Jordbruksverkets webbplats finns en sida där man kan kontrollera om en viss sjukdom förekommer eller inte i Sverige eller i andra länder. Jordbruksverket för årlig statistik över fall av anmälningspliktiga djursjukdomar enligt föreskriften SJVFS 2012:24.

Om man behöver veta om det har rapporterats sjukdomsfall som ännu inte har publicerats på Jordbruksverkets webbplats ska man kontakta Jordbruksverket via e-postadressen veterinarfragor@jordbruksverket.se

På OIE:s webbplats kan man läsa årsrapporter från Sverige och övriga länder  som visar aktuell status inklusive det senast inträffade fallet av OIE:s listade djursjukdomar.

De sjukdomar som är anmälningspliktiga anges i bilagan till föreskriften SJVFS 2012:24 (K4) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen. Djursjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige är också anmälningspliktiga även om de inte är listade i bilagan.

I vissa intyg hänvisas till Office International des Epizooties (OIE), där Sverige är medlem. Informationen från OIE finns på deras webbplats.

Senast granskad 2017-11-17