Livsmedelsverkets arbete för Sveriges livsmedelsstrategi

Livsmedelsverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att uppnå målen i Sveriges livsmedelsstrategi. Strategin är en grund för en hållbar livsmedelspolitik fram till 2030.

För Livsmedelsverket innebär strategin bland annat arbete med matsvinn, företagsstöd, kompetenshöjande åtgärder inom livsmedelskontrollen och ett fortsatt arbete för att utveckla de offentliga måltiderna.

Bakom Sveriges livsmedelsstrategi ligger visionen om att Sverige 2030 har en globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelskedja att verka i. Den inhemska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som de nationella miljömålen uppfylls. Syftet är att skapa tillväxt, fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Det övergripande målet består av tre områden:

  • Regler och villkor
  • Konsument och marknad
  • Kunskap och innovation

Handlingsplaner

Regeringen tar fram handlingsplaner med aktiviteter för att nå målen och visionen i livsmedelsstrategin. I handlingsplanerna ingår arbetsuppgifter för Livsmedelsverket och andra myndigheter.

Redovisning av uppdraget

Verksamhet

Senast granskad 2023-03-23