L 2022 nr 12 - Revision av den offentliga livsmedelskontrollen i leden efter primärproduktion 2021

I Sverige utförs livsmedelskontroll av flera myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser, kommunala kontrollmyndigheter och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Alla myndigheter inom EU som utför offentlig kontroll i livsmedelskedjan ska, för att säkerställa sin efterlevnad av lagstiftningen, se till att de blir reviderade.

Syftet med en revision är att granska och utvärdera om myndighetens verksamhet är verkningsfull och lämplig för att nå målen i den EU-förordning som reglerar offentlig kontroll. Syftet är också att förbättra livsmedelskontrollen genom att identifiera förbättrings-områden, både vid enskilda myndigheter och i landet som helhet. När det som i Sverige finns flera myndigheter som utför kontroll, och som genomför revisioner, så behöver både kontroll- och revisionssystemet samordnas. Livsmedelsverket ansvarar för samordningen.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2022
Antal sidor
36