Lagstiftningen - en introduktion

Hylla med mat

Du som ska driva ett livsmedelsföretag behöver känna till vilka regler som gäller för din verksamhet. Maten ska vara säker – och det är du som driver företaget som ansvarar för att reglerna följs så att vi har säkra livsmedel i Sverige, mat som inte är skadlig för hälsan eller "otjänlig".

Här får du veta hur lagen om livsmedel fungerar.

Lagstiftningens uppbyggnad

Lagstiftningen om livsmedel finns för att konsumenter ska vara trygga med att livsmedel i Sverige är säkra. Konsumenter ska få den information om livsmedlen som krävs för att kunna göra medvetna val. På denna sida finns en överblick över livsmedelslagstiftningen, hur den är uppbyggd och de viktigaste delarna.

Ett regelverk för alla inom EU

Nästan alla regler om livsmedelssäkerhet är  - eller bygger på regler och direktiv som är - framtagna gemensamt inom EU. Inom EU är reglerna därför väldigt lika med endast mindre variationer i form av nationella anpassningar.

De EU-gemensamma reglerna finns i form av EU-förordningar och EU-beslut som är direkt bindande. Därtill finns EU-direktiv som gör det gemensamma regelverket enhetligt. Direktiven är inte bindande i sig, de måste först skrivas in i den nationella lagstiftningen. Den nationella lagstiftningen kompletterar EU-förordningarna och för in EU-direktivens mål i det nationella regelverket.

En del regler gäller för alla livsmedel, andra kan gälla en mindre grupp av livsmedel eller hur de ska hanteras. Med hänsyn till att det finns så många regler går det inte att räkna upp de regler som gäller just för en viss slags verksamhet. Däremot går det att peka på vilka olika typer av regler som finns: grundläggande regler som gäller för alla, och detaljregler på olika områden.

Reglerna kan delas upp i EU-gemensam och nationell lagstiftning.

EU förordningarna

Nationell lagstiftning

Den nationella lagstiftningen omfattar lagar, förordningar och föreskrifter. Det finns många fler än vad som listas här, men de mest grundläggande är:

Specialregler för vissa verksamheter

Det finns bestämmelser som du som driver livsmedelsföretag kan behöva känna till beroende på vad du har för verksamhet. Det kan handla om regler för ekologisk mat, nya livsmedel, material i kontakt med livsmedel, varustandarder för vissa livsmedel, import-export av livsmedel, livsmedel för särskilda grupper, eller specifika regler för grupper av livsmedel och mycket mer som påverkar din verksamhet.

Lagstiftningen är flexibel

Reglerna beskriver inte i detalj vad som gäller, utan att du som har en livsmedelsverksamhet kan välja olika vägar för att nå själva målet med reglerna. Du väljer den väg som passar din verksamhet bäst.

Branschriktlinjer

Branschorganisationerna tar ofta fram branschvisa riktlinjer som sedan är branschens egen beskrivning av hur livsmedelslagstiftningen kan följas. I branschriktlinjerna finns råd till företagen inom respektive bransch om hur de kan leva upp till kraven i lagstiftningen. 

Nationella branschriktlinjer har bedöms av Livsmedelsverket. Bedömningen sker för att se om riktlinjerna är lämpligt stöd för att uppfylla reglerna i lagstiftningen.

Vad lagen säger om ansvar

Du som har ett livsmedelsföretag ansvarar för att livsmedlen är säkra

Den gemensamma lagstiftningen säger tydligt att livsmedelsföretagaren ansvarar för att livsmedlen är säkra. Företaget ska uppfylla de krav i lagstiftningen som är relevanta för företagets verksamhet. Lagstiftningen säger även att företaget ska kontrollera att de uppfyller relevanta krav.

Ditt företag ska vara registrerat eller godkänt

Enligt livsmedelslagen ska alla företag i livsmedelssektorn vara registrerade hos eller godkända av kontrollmyndigheten, exempelvis din kommun, länsstyrelsen eller hos oss på Livsmedelsverket.

Myndigheter följer upp hur företag följer lagar och regler

Målet med att kontrollera livsmedelsverksamhet är att konsumenterna får säkra livsmedel, att konsumenter inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Det gäller alla led i livsmedelskedjan.

Olika myndigheter ansvarar för kontroll av livsmedelsverksamhet

Senast granskad 2024-05-08